VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống Kho bạc Nhà nước năm 2020

Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Đức Chi phát biểu tại Hội nghị giao ban công tác quý IV/2020.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống Kho bạc Nhà nước năm 2020

Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Nguyễn Đức Chi vừa ký ban hành Chỉ thị số 02/CT-KBNN về việc tăng cường các biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống KBNN năm 2020, giữ vững ổn định nội bộ, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Kho bạc Nhà nước quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung, khắc phục hậu quả lũ lụt

Bước cải cách hành chính mạnh mẽ của Kho bạc Nhà nước

Kho bạc Nhà nước đồng bộ triển khai các giải pháp, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020

Kho bạc Nhà nước tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Theo đó, Tổng Giám đốc KBNN yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan KBNN, Giám đốc KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, quán triệt công chức, viên chức trong đơn vị thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính và KBNN về thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2020 và công tác quản lý nội bộ…

Hai là, chủ động áp dụng đồng bộ các biện pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ tài chính - ngân sách và dự toán thu - chi năm 2020; đẩy nhanh tiến độ triển khai các đề án, chính sách, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của hệ thống KBNN. Kiên quyết không điều chỉnh lùi tiến độ các đề án, chính sách lớn, các nhiệm vụ cấp bách của hệ thống.

Ba là, tăng cường cải cách hành chính, hiện đại hóa công nghệ quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ khách giao dịch. Khẩn trương hoàn thành việc triển khai dịch vụ công trực tuyến đối với tất cả các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN.

KBNN các cấp đẩy nhanh tiến độ triển khai tại các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, phấn đấu đến hết ngày 31/10/2020, cơ bản hoàn thành việc triển khai tại các đơn vị có giao dịch với KBNN (trừ các đơn vị thuộc khối an ninh, quốc phòng) theo đúng quy định tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn.

Bốn là, tăng cường các biện pháp bảo đảm giữ vững ổn định nội bộ từng đơn vị. Theo đó, mỗi đơn vị cần thường xuyên phổ biến, quán triệt và thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và KBNN đến từng công chức, viên chức liên quan để thống nhất nhận thức và đồng thuận trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, xử lý nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật đối với các đơn vị, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của ngành Tài chính và hệ thống KBNN.

Năm là, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về kết quả hoạt động của hệ thống KBNN, đặc biệt là kết quả triển khai dịch vụ công trực tuyến, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy…, qua đó, tạo được sự đồng thuận trong xã hội, tranh thủ sự hỗ trợ, phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Cùng với các nhiệm vụ trên, KBNN tỉnh, thành phố cần tích cực triển khai các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 qua hệ thống KBNN. Theo đó, các đơn vị trong hệ thống kịp thời nắm bắt và xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện giải ngân vốn đầu tư của từng gói thầu, dự án theo đúng thẩm quyền. Đối với các vướng mắc vượt thẩm quyền, KBNN tỉnh, thành phố tổng hợp và đề xuất các giải pháp tháo gỡ với cấp có thẩm quyền để xem xét, giải quyết.

Đồng thời, các đơn vị chủ động đề nghị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và nghiệm thu khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành gửi hồ sơ thanh toán đến KBNN, đảm bảo trong vòng 4 ngày làm việc, kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu, làm thủ tục thanh toán ngay với KBNN, không để dồn thanh toán vào cuối năm…

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM