VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Phối hợp giải quyết vướng mắc, khiếu nại, tố cáo của nhà đầu tư nước ngoài

Chính phủ Việt Nam luôn lắng nghe, sẵn sàng đối thoại, giải quyết khó khăn cho các nhà đầu tư nước ngoài

Phối hợp giải quyết vướng mắc, khiếu nại, tố cáo của nhà đầu tư nước ngoài

Bộ Tài chính đã ban hành quy chế phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ Tài chính trong phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế tại Quyết định số 1602/QĐ-BTC ngày 13 /10/2020. Theo đó, nguyên tắc phối hợp và trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính trong giải quyết vướng mắc, khiếu nại, tố cáo của nhà đầu tư nước ngoài đã được làm rõ.

Nghĩa vụ trong hoạt động cung cấp dịch vụ cho nhà đầu tư nước ngoài?

Một số bất cập của luật đầu tư liên quan đến đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Việt Nam làm gì để hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài tầm cỡ?

Quyết định nêu rõ, trong phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế, các đơn vị thuộc Bộ Tài chính đảm bảo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; Tuân thủ các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật thông tin tài liệu liên quan đến việc giải quyết tranh chấp quốc tế; Đảm bảo kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động phối hợp; đề cao trách nhiệm cá nhân của thủ trưởng đơn vị, của cán bộ, công chức tham gia phối hợp; Đảm bảo sự phối hợp chủ động, thường xuyên, kịp thời, chặt chẽ và hiệu quả.

Việc giải quyết vướng mắc, khiếu nại, tố cáo của nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện theo đúng các quy chế, quy trình của Bộ Tài chính, quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo, pháp luật liên quan, nội dung cam kết với nhà đầu tư nước ngoài và điều ước quốc tế liên quan mà Việt Nam là thành viên.

Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của đơn vị được giao chủ trì giải quyết vướng mắc, khiếu nại, tố cáo của nhà đầu tư nước ngoài.

Đơn vị chủ trì giải quyết vướng mắc, khiếu nại, tố cáo của nhà đầu tư nước ngoài phải chủ động tổ chức đối thoại để nhà đầu tư nước ngoài hiểu và thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Trường hợp phát hiện vướng mắc, khiếu nại, tố cáo của nhà đầu tư nước ngoài có căn cứ, đơn vị chủ trì phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền hướng sửa chữa, khắc phục, tránh phát sinh tranh chấp quốc tế, tiến hành thương lượng, hòa giải với nhà đầu tư nước ngoài theo phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thủ trưởng đơn vị chủ trì chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giải quyết hoặc tham mưu giải quyết của đơn vị mình.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM