VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

[Infographic] Các phong trào thi đua yêu nước thời kỳ đổi mới

Trong thời kỳ đổi mới, tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được Đảng và nhân dân ta vận dụng sáng tạo. Các phong trào thi đua đã, đang đi vào thực chất và có hiệu quả.

Một số tư liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua ái quốc

Tư tưởng yêu nước, thương dân trong Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Thi đua yêu nước

Đất nước đổi mới từ phong trào “Thi đua yêu nước“

Tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm