VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

[Infographic] Kết quả nổi bật của Chỉ số cải cách hành chính Bộ Tài chính 2017

Tại hội nghị, Bộ Nội vụ đã công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) 2017 của 19 bộ, cơ quan ngang bộ, trong đó Bộ Tài chính đạt 84,42/100 điểm, trong đó: điểm thẩm định là 53,94 điểm, điểm điều tra xã hội học là 30,47 điểm.

[Infographic] Kết quả nổi bật về hiện đại hóa trong lĩnh vực hải quan

[Infographic] Kết quả nổi bật về hiện đại hóa trong lĩnh vực thuế

[Infographic] Kết quả cải cách thủ tục hành chính của Bộ Tài chính thời gian qua

[Infographic] Xếp hạng gánh nặng chi phí 8 nhóm thủ tục hành chính

[Infographic] Những mục tiêu cụ thể trong cải cách chính sách tiền lương

Có thể bạn quan tâm