[Infographic] Nội dung quan trọng của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

(Taichinh) - Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, sáng 12/5/2018, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

Tin liên quan