[Infographic] Quy trình thực hiện thông qua Cơ chế một cửa quốc gia

(Taichinh) - Khi thực hiện thủ tục cấp phép và thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu có giấy phép trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp thực hiện theo quy trình như mô hình dưới đây.

Tin liên quan