[Infographic] Sắp tới tiền lương sẽ thay đổi như thế nào?

(Taichinh) - Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách tiền lương của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã được ban hành ngày 21/5/2018 và được công bố toàn văn ngày 22/5.

Tin liên quan