[Infographic] Tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước 10 tháng năm 2017

(Taichinh) - Thực hiện thu cân đối ngân sách Nhà nước tháng 10 ước đạt 126 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 10 tháng đạt 972,6 nghìn tỷ đồng, bằng 80,2% dự toán năm, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2016

Tin liên quan