VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

[Infographic] Việt Nam tham gia tích cực Chương trình hợp tác kinh tế Tiểu vùng Mekong mở rộng

Việt Nam luôn tham gia tích cực vào các sáng kiến, lĩnh vực hợp tác khác nhau của Chương trình hợp tác kinh tế Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS), giúp phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo cũng như gia tăng liên kết kinh tế khu vực.

[Infographic] 3 trụ cột hợp tác kinh tế tiểu vùng Mekong mở rộng

[Infographic] Xếp hạng PCI của 5 thành phố trực thuộc Trung ương

[Infographic] WEF 2018 hướng tới hợp tác quốc tế vì lợi ích chung

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM