VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Cục Kế hoạch - Tài chính với những đóng góp cho công tác quản lý tài chính nội ngành

Ban chấp hành Đảng bộ Cục Kế hoạch - Tài chính nhiệm kỳ 2015-2020

Cục Kế hoạch - Tài chính với những đóng góp cho công tác quản lý tài chính nội ngành

Với chức năng là đơn vị “tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý thống nhất, toàn diện công tác tài chính, tài sản, đầu tư phát triển, xây dựng và kiểm tra, kiểm toán nội bộ trong các đơn vị của Bộ Tài chính; thực hiện công tác tài vụ, quản trị, an toàn và an ninh cơ quan Bộ Tài chính”, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động Cục Kế hoạch - Tài chính luôn phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực vượt mọi khó khăn để tổ chức, chủ động phối hợp với các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ thực hiện tốt công tác quản lý nội ngành.

Kho bạc Nhà nước điều hành ngân quỹ chủ động, linh hoạt

Góp phần đưa chính sách Tài chính vào thực tiễn

Bộ Tài chính sẽ chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính hàng năm

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong các cơ sở Đảng ngành Tài chính

Những kết quả tích cực

Xuyên suốt quá trình hình thành và phát triển của mình, với tiền thân là Vụ Tài vụ quản trị, Vụ Kế hoạch - Tài chính và nay là Cục Kế hoạch - Tài chính, tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động Cục Kế hoạch - Tài chính luôn xác định đảm bảo công tác “hậu cần” phục vụ nhiệm vụ chính trị của ngành Tài chính nói chung và nội bộ cơ quan Bộ Tài chính nói riêng là mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu cần tập trung nguồn lực để tổ chức triển khai thực hiện. Đặc biệt trong những năm gần đây, dưới sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Bộ, tinh thần đoàn kết, vượt khó của tập thể Lãnh đạo, công chức, người lao động Cục Kế hoạch - Tài chính và sự phối kết hợp tích cực, hiệu quả của các đơn vị trong và ngoài Bộ, Cục Kế hoạch - Tài chính đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đó là:

Thứ nhất, chủ động nghiên cứu để kịp thời trình Bộ ban hành đồng bộ hệ thống các văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách mới trong lĩnh vực quản lý theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo thống nhất áp dụng và phù hợp với đặc thù tổ chức bộ máy của Bộ với nhiều loại hình đơn vị khác nhau (cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp: giáo dục, đào tạo, báo chí, xuất bản, nghiên cứu khoa học) và có quy mô trải rộng từ trung ương đến địa phương (hệ thống Thuế, Kho bạc, Hải quan, Dự trữ), trong đó một số văn bản, nội dung quan trọng đã được Cục Kế hoạch - Tài chính tập trung tổ chức triển khai thực hiện trong từng giai đoạn, thời gian như: Đánh giá thực hiện và sửa đổi phân cấp theo hướng phân cấp mạnh hơn cho các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ trong các lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng, mua sắm tập trung, đấu thầu; Báo cáo Bộ trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ chế tài chính và biên chế của Kho bạc Nhà nước giai đoạn 2009-2013 và từ năm 2014 trở đi, cơ chế tài chính và biên chế của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan giai đoạn 2011-2015 và từ năm 2016 trở đi; tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình hành động theo từng chuyên đề, nhiệm vụ được giao;…

Thứ hai, quản lý chặt chẽ các nguồn lực tài chính, chủ động điều hành ngân sách đảm bảo nhu cầu chi tiêu thường xuyên và từng bước đầu tư, hiện đại hoá cơ sở vật chất, hệ thống trang thiết bị, phương tiện làm việc của ngành Tài chính. Trong những năm vừa qua, lãnh đạo Cục Kế hoạch - Tài chính đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ công chức không ngừng rèn luyện, tăng cường ý thức, trách nhiệm trong công tác quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng, chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ tổ chức triển khai và thực hiện hoàn thành kế hoạch ngân sách nhà nước giao hàng năm. Đồng thời, quán triệt tư tưởng chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ về tập trung các nguồn lực tài chính thực hiện đầu tư cơ sở vật chất, hiện đại hoá ngành, cán bộ, công chức của Cục, tập trung điều hành dự toán ngân sách, kế hoạch đầu tư xây dựng theo đúng mục tiêu, chủ trương, định hướng đã được Bộ phê duyệt, tổ chức thực hiện theo đúng chương trình hành động giai đoạn 2011 - 2015 đáp ứng mục tiêu tăng cường cơ sở vật chất, hiện đại hoá Ngành, nâng cao chất lượng cán bộ qua công tác điều hành và quản lý tài chính, cụ thể:

- Phân bổ dự toán đảm bảo nguồn lực thực hiện các chiến lược phát triển của ngành Tài chính và của các tổng cục, đơn vị thuộc Bộ. Đồng thời, quản lý, điều hành dự toán đối với các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ đảm bảo bám sát chủ trương, định hướng quản lý tài chính ngân sách chung của Nhà nước và của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Chủ động phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai nhiệm vụ tài chính, phân bổ và giao đủ, kịp thời 100% dự toán cho các đơn vị. Hàng năm, tập trung thẩm tra xét duyệt, thẩm định báo cáo quyết toán ngân sách; Tổng hợp quyết toán ngân sách gửi cơ quan nhà nước đúng thời gian quy định; Kiên quyết đề nghị xuất toán các khoản chi không đúng chế độ Nhà nước quy định...

- Trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản, hoàn thành thẩm định trình Bộ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đầu tư xây dựng trụ sở làm việc giai đoạn 2011-2020 của hệ thống Thuế, hệ thống Kho bạc Nhà nước, hệ thống Dự trữ Nhà nước và của hệ thống Hải quan giai đoạn 2011-2015. Tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư, giải ngân theo đúng kế hoạch được phê duyệt, hoàn thành đúng tiến độ, nhanh chóng đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả vốn đầu tư; tập trung phối hợp chỉ đạo khẩn trương triển khai các công trình trọng điểm của ngành và tổ chức thẩm tra trình duyệt dự án theo phân cấp quản lý; cùng phối hợp với các đơn vị, hệ thống cử cán bộ tham gia các tổ công tác, Ban quản lý dự án để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Hàng năm thực hiện thẩm định, báo cáo Bộ phê duyệt danh mục dự án đầu tư khoảng 300 công trình. Đặc biệt, trong những năm qua Cục Kế hoạch - Tài chính đã tổ chức triển khai đảm bảo kế hoạch và tiến độ thực hiện đối với các dự án xây dựng: Trung tâm Dịch vụ Tài chính - Bộ Tài chính tại Láng - Hoà Lạc; các dự án tại Lào: Học viện Kinh tế - Tài chính Đông Khăm Xạng (giai đoạn 2); cải tạo, mở rộng Trường Cao đẳng Tài chính Bắc Lào; nâng cấp Trường Cao đẳng Tài chính Nam Lào.

- Đảm bảo việc quản lý tài chính đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ, Quy chế quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin ban hành kèm theo Quyết định số 2699/QĐ-BTC ngày 10/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn, điều hành ngân sách của Bộ, đặc biệt trong thẩm định, trình Bộ phê duyệt kế hoạch, danh mục dự toán các nhiệm vụ chi ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ những năm qua đã được Cục Kế hoạch - Tài chính chủ động phối hợp với Cục Tin học và Thống kê tài chính tổ chức triển khai đảm bảo kịp thời, theo đúng quy định về phân cấp và bám sát mục tiêu, định hướng, chiến lược phát triển của từng đơn vị, làm cơ sở để tổ chức triển khai thực hiện ngay từ đầu năm, qua đó góp phần quan trọng đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phương thức quản lý, phục vụ người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Công tác quản lý tài chính các dự án vay nợ, viện trợ được tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện đảm bảo trình tự, thủ tục theo đúng nội dung văn kiện, hiệp định đã ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và các nhà tài trợ, cũng như phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, đặc biệt trong công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả.

- Đã cơ bản hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về tài sản của nội ngành Tài chính đảm bảo phục vụ hiệu quả công tác xây dựng dự toán, bố trí kinh phí mua sắm, trang cấp tài sản hàng năm cho các đơn vị, hệ thống đúng tiêu chuẩn, định mức theo quy định; đồng thời trong những năm qua, thực hiện nhiệm vụ được giao, Cục Kế hoạch - Tài chính đã tập trung tổ chức triển khai hoàn thành kế hoạch kiểm tra, sắp xếp cơ sở nhà, đất và xây dựng phương án sắp xếp lại cơ sở nhà, đất nội bộ ngành Tài chính theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ; chủ động phối hợp với Cục Tin học và Thống kê tài chính thực hiện dự án nâng cấp, chuyển đổi chương trình phần mềm quản lý tài sản phiên bản 1.5 từ mô hình quản lý cơ sở dữ liệu phân tán sang mô hình quản lý cơ sở dữ liệu tập trung, đảm bảo tương thích với phần mềm quản lý nhà nước về kê khai tài sản, từng bước nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý nói chung và quản lý tài sản trong nội bộ ngành nói riêng…

Thứ ba, công tác xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm toán nội bộ hàng năm đảm bảo xác định cụ thể và có trọng tâm các nội dung, kiểm tra trên các lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản và đầu tư xây dựng, trong đó: tập trung kiểm tra việc chấp hành chế độ, định mức chi; công tác xây dựng, phân bổ và điều hành dự toán kinh phí, đấu thầu và triển khai nhiệm vụ sau khi thực hiện phân cấp cho các đơn vị. Trong tổ chức triển khai kế hoạch kiểm tra, kiểm toán nội bộ đã được Bộ phê duyệt, Cục Kế hoạch - Tài chính luôn chủ động xây dựng nội dung, thời gian chi tiết, thông báo cho các đơn vị và tổ chức thực hiện kiểm tra, kiểm toán nội bộ theo đúng trình tự, thủ tục, thời gian quy định; không ảnh hưởng tới nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị. Công tác kiểm tra, kiểm toán đã được thực hiện công khai, minh bạch, các kiến nghị, kết luận phản ánh đúng bản chất sự việc, có tính khả thi và thống nhất giữa đơn vị được kiểm tra và Đoàn công tác...

Thứ tư, tổ chức thực hiện tốt công tác tài vụ, kế toán, quản trị và bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh cơ quan Bộ, trong đó:

- Đối với công tác tài vụ, đã tập trung tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước được cấp thẩm quyền giao đảm bảo theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước, cơ chế tự chủ tài chính, theo đúng chủ trương, định hướng đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan Bộ, trong đó: (I) Việc thực hiện dự toán chi thường xuyên đảm bảo đúng định mức, chế độ, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ và thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi ngân sách để tạo nguồn chi thu nhập tăng thêm đối với cán bộ, công chức theo chỉ đạo của Bộ; (II) Đối với các nhiệm vụ chi không thường xuyên thực hiện theo đúng danh mục, nội dung và trong phạm dự toán được phê duyệt; (III) Thực hiện công tác quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm kịp thời, đúng thời gian, đảm bảo chất lượng và mẫu biểu báo cáo theo quy định…

- Đã tổ chức vận hành và duy trì hoạt động hệ thống thiết bị kỹ thuật trong toà nhà cơ quan Bộ đảm bảo tuyệt đối an toàn với số lượng trên 1.200 cán bộ làm việc thường xuyên và trung bình khoảng 500-600 khách đến làm việc hàng ngày; thực hiện tốt nhiệm vụ hậu cần với khoảng 2.000 cuộc họp/năm; công tác y tế, chăm sóc sức khoẻ cán bộ và vệ sinh môi trường được quan tâm duy trì thường xuyên…

- Đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, đảm bảo an ninh cơ quan Bộ và đảm bảo tuyệt đối an toàn tài sản nhà nước; quản lý, vận hành và thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống phương tiện phòng cháy chữa cháy, các trang thiết bị phục vụ công tác đảm bảo an ninh tại trụ sở cơ quan Bộ...

Tiếp tục phát huy thành quả

Phát huy những kết quả tích cực đã đạt được, tập thể lãnh đạo, công chức và người lao động Cục Kế hoạch - Tài chính xác định sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong thời gian tới để xứng đáng hơn nữa với sự tin tưởng của Ban Cán sự Đảng, của Lãnh đạo Bộ Tài chính, trong đó chú trọng những nhiệm vụ sau:

Một là, tăng cường công tác quản lý trong nội bộ ngành, thực hiện nghiêm túc quy trình, quy chế trong hoạt động quản lý, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Ngành nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của cơ quan tài chính các cấp. Chủ động xây dựng và triển khai dự toán NSNN hàng năm đảm bảo hiệu quả, chấp hành nghiêm túc chế độ, chính sách và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kịp thời phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, trong đó đảm bảo giải ngân dự toán chi mua sắm hàng hóa, công nghệ thông tin, vốn đầu tư xây dựng theo đúng yêu cầu, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ.

Hai là, kịp thời nghiên cứu, hướng dẫn thực hiện đối với các chế độ, chính sách mới trong lĩnh vực quản lý theo chức năng, nhiệm vụ của Cục, đảm bảo phù hợp với đặc thù các đơn vị trong ngành, trình Bộ ban hành ngay khi văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước có hiệu lực.

Ba là, tiếp tục tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, kiểm toán nội bộ hàng năm theo kế hoạch được Bộ phê duyệt. Đồng thời, nâng cao hơn nữa chất lượng kiểm tra, kiểm toán, nhất là qua công tác này kiến nghị với Bộ, cũng như các cơ quan quản lý nhà nước xem xét, điều chỉnh những quy định còn chưa phù hợp, bất cập trong thực tiễn thực hiện, cảnh báo sớm và ngăn chặn các hiện tượng chi tiêu không đúng chế độ, lãng phí.

Bốn là, trong công tác tài vụ, kế toán, quản trị và bảo vệ nội bộ cơ quan Bộ, tiêp tục tập trung triển khai thực hiện công tác quản lý chi tiêu nội bộ theo dự toán năm được giao và Quy chế chi tiêu nội bộ, đảm bảo bố trí kinh phí đầy đủ, kịp thời để chi trả, thanh toán cho các nhiệm vụ chi thường xuyên, không thường xuyên, cũng như nhiệm vụ chi đột xuất của cơ quan Bộ; thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên để tăng thu nhập cho cán bộ, công chức theo mức tối thiểu đã được Bộ trưởng chỉ đạo, yêu cầu; quản lý, vận hành hệ thống trang thiết bị kỹ thuật trong cơ quan đảm bảo vận hành hệ thống an toàn, hiệu quả; thực hiện kế hoạch mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống thiết bị theo kế hoạch ngân sách, đảm bảo yêu cầu hoạt động thường xuyên của cơ quan Bộ…

Với những thành tích nổi bật như vậy, Cục Kế hoạch Tài chính đã được Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính ghi nhận, biểu dương và đề nghị Đảng, Nhà nước tặng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý như: Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2006); Huân chương Lao động hạng Hai (năm 2012); Cờ thi đua của Chính phủ (năm 2008); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong nhiều năm; Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” liên tục các năm 2004 - 2014…

Bài đăng trên sách ''Gương sáng, việc hay ngành Tài chính''

Có thể bạn quan tâm