VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Ngành Tài chính: Chủ động, quyết liệt cải cách thủ tục hành chính

Trong năm 2015, Bộ Tài chính tiếp tục triển khai quyết liệt công tác cải cách thủ tục hành chính với mục tiêu tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, người nộp thuế

Ngành Tài chính: Chủ động, quyết liệt cải cách thủ tục hành chính

Năm 2015 khép lại đã ghi nhận nhiều dấu ấn tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội. Trong thành tựu chung của đất nước, bên cạnh những kết quả thu – chi ngân sách, ngành Tài chính còn đóng góp tích cực vào hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia...

Thông qua cơ chế quản lý tài chính ngành Thuế, Hải quan giai đoạn 2016 – 2020

“Thủ tục hành chính thuế, hải quan có nhiều tiến bộ”

Rà soát vướng mắc, cải cách thủ tục thuế, hải quan

Tiếp tục đột phá trong cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan

Đoàn kết, sáng tạo, đẩy mạnh thi đua thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ tài chính – ngân sách

Theo kế hoạch, năm 2015, Bộ Tài chính được giao xây dựng 58 đề án (5 luật của Quốc hội; 2 nghị quyết của UBTVQH; 18 nghị định của Chính phủ; 18 quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 16 đề án khác).

Tính đến cuối tháng 12/2015, Bộ Tài chính đã hoàn thành 100% kế hoạch xây dựng luật của Quốc hội, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; trong đó, 3 luật và2 Nghị quyết đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua.

Cụ thể là Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán, Luật Phí và lệ phí; Nghị quyết số 888a/2015/UBTVQH13; Nghị quyết số 1084/2015/UBTVQH13. Cùng với đó, tình Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến thảo luận Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế.

Để các quy định sửa đổi, bổ sung trong Luật Thuế đi vào cuộc sống, ngày từ đầu năm 2015, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 quy định chi tiết thi hành Luật số 71/2014/QH13 và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế; Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

Cùng với đó, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các Quyết định: Số 11/2015/QĐ-TTg ngày 3/4/2015 quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở trái thẩm quyền trước Luật Đất đai năm 2003; Số 31/2015/QĐ-TTg ngày 4/8/2015 về định mức hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu được miễn thuế, xét miễn thuế, không chịu thuế...

Trong thẩm quyền của mình, Bộ Tài chính đã ban hành hàng loạt thông tư quy định, hướng dẫn về thuế như: Thông tư số 03/2015/TT-BTC ngày 6/1/2015 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi; Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 1/7/2015 ban hành danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam...

Như vậy, tính đến ngày 25/12/2015, đã trình Chính phủ 16 nghị định (đã ban hành 8 nghị định); trình Thủ tướng Chính phủ 17 quyết định (đã ban hành 9 quyết định) và trình các cấp có thẩm quyền 15 đề án khác; ngoài ra, đã ban hành 192 thông tư, thông tư liên tịch.

Nhìn chung, công tác xây dựng thể chế năm 2015 đã đáp ứng được yêu cầu đề ra, đảm bảo số lượng, chất lượng, thời hạn; các chính sách, chế độ về tài chính - NSNN được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới phù hợp với tình hình thực tế và cam kết hội nhập quốc tế.

Bên cạnh công tác cải cách thể chế, trong năm 2015 Bộ Tài chính tiếp tục triển khai quyết liệt công tác cải cách thủ tục hành chính với mục tiêu tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, người nộp thuế.

Theo đó, đã giảm thêm được thêm 50 giờ nộp thuế, theo đó tính chung đến hết năm 2015 số giờ nộp thuế giảm còn 117 giờ (vượt mục tiêu đề ra trong Nghị quyết số 19/NQ-CP là 121,5 giờ). Tiếp tục rà soát, chuẩn hoá 70 quy trình, quy chế và cắt giảm 63 thủ tục, đơn giản hóa 50 thủ tục về thuế nội địa; ban hành mới 23 thủ tục, thay thế 128 thủ tục, bãi bỏ 84 thủ tục, đề xuất phương án đơn giản hóa 11 thủ tục trong lĩnh vực hải quan. Mở rộng áp dụng nộp thuế điện tử trên phạm vi cả nước.

Tính đến 30/10/2015, đã thực hiện khai thuế qua mạng đối với 98,95% số doanh nghiệp đang thuộc diện quản lý thuế nội địa; triển khai hải quan điện tử tại 100% cục và chi cục hải quan địa phương. Cơ chế một cửa quốc gia và kết nối kỹ thuật Cơ chế một cửa ASEAN đã chính thực hiện từ tháng 9/2015. Cụ thể, đến nay đã kết nối Cơ chế một cửa quốc gia được sáu Bộ: Tài chính, Giao thông Vận tải, Công Thương, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Với kết quả này, đã đưa Việt Nam trở thành một trong bốn quốc gia đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á kết nối kỹ thuật Cơ chế một cửa quốc gia.Những nỗ lực cải cách trong quản lý hành chính thuế, hải quan đã được cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước đánh giá rất cao.

Bên cạnh đó, trong năm 2015, ngành Tài chính còn luôn chủ tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính - NSNN.

Trong triển khai thực hiện, ngành Tài chính đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến văn bản, chính sách, chế độ mới; hỗ trợ và tư vấn pháp luật về thuế; thường xuyên cập nhật các chính sách thuế mới, các văn bản hướng dẫn thực hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức đối thoại với doanh nghiệp để nắm bắt tình hình, giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM