Phòng chính sách thuế thu nhập: Điển hình trong xây dựng chính sách tài chính

Nguyễn Thanh Hải

(Taichinh) -

Là đơn vị cấp phòng thuộc Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) những năm qua, Phòng Chính sách Thuế thu nhập đã nghiên cứu, đề xuất nhiều giải pháp chính sách quan trọng về thuế. Những chính sách này đã góp phần tích cực vào tháo gỡ khó khăn thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Phòng Chính sách Thuế đã nghiên cứu đề xuất nhiều giải pháp về thuế sát với tình hình thực tiễn kinh tế - xã hội của đất nước. Nguồn: internetPhòng Chính sách Thuế đã nghiên cứu đề xuất nhiều giải pháp về thuế sát với tình hình thực tiễn kinh tế - xã hội của đất nước. Nguồn: internet

Phòng Chính sách thuế Thu nhập hay còn gọi là Phòng Chính sách thuế 3 (Vụ chính sách Thuế - Bộ Tài chính), được tách ra từ Phòng Chính sách thuế 1 từ tháng 4/2009 với chức năng giúp Vụ Chính sách thuế chủ trì tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Tài chính, nghiên cứu, xây dựng hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến hai sắc thuế lớn, đó là thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Bên cạnh đó, Phòng còn có chức năng giải quyết các vướng mắc về chính sách thuế, tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện hai sắc thuế trên, từ đó nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật; Phối hợp tham gia ý kiến với các bộ, ngành và các đơn vị liên quan trong quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật (trong đó, có các vấn đề liên quan đến 2 sắc thuế nêu trên theo phân cấp của Bộ Tài chính); đồng thời, Phòng cũng thực hiện các đề án, đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến thuế và nhiều công việc liên quan khác...

Đảm đương nhiệm vụ quan trọng với khối lượng công việc lớn nhưng lực lượng cán bộ của Phòng khá mỏng, tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, từ ngày thành lập cho đến nay, Phòng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đảm bảo về mặt thời gian và chất lượng. Hàng năm, Phòng đều chủ trì nghiên cứu trình Vụ, trình Bộ để trình các cấp có thẩm quyền ban hành từ 1 đến 2 dự án luật hoặc nghị quyết của Quốc hội; từ 2 đến 3 văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ và trình Bộ ký ban hành hơn 10 thông tư hướng dẫn thực hiện...

Thực tiễn triển khai công tác xây dựng chính sách thuế

Trước bối cảnh nền kinh tế trong nước bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng kinh tế thế giới, hoạt động sản xuất kinh doanh của DN Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính và lãnh đạo Vụ Chính sách thuế, Phòng Chính sách Thuế thu nhập đã nghiên cứu đề xuất nhiều giải pháp về thuế sát với tình hình thực tiễn.

Chỉ tính riêng trong năm 2014, Phòng đã chủ trì nghiên cứu soạn thảo trình Vụ trình Bộ để trình cấp có thẩm quyền 01 dự án thuộc thẩm quyền của Quốc hội, 03 dự án thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và trình Bộ ký ban hành 06 thông tư hướng dẫn thực hiện, cụ thể:

- Các dự án thuộc thẩm quyền của Quốc hội gồm: Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về thuế;

- Các dự án thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ gồm: Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/8/2014 về một số giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của DN; Nghị định 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế. Thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 21/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của DN, Phòng Chính sách Thuế thu nhập đã chủ trì tham mưu cho lãnh đạo Vụ trình Bộ trình Chính phủ tại phiên họp tháng 7/2014 Tờ trình 95/TTr-BTC ngày 28/7/2014 về một số giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 63/NQ-CP năm 2014 giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp, trong đó ngoài các nội dung về chính sách thuế còn giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định: Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013; Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013; Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013; Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản pháp luật khác có liên quan để thực hiện các giải pháp thuộc thẩm quyền của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai chỉ đạo của Chính phủ, Phòng Chính sách Thuế thu nhập đã chủ trì tham mưu cho lãnh đạo Vụ trình Bộ, trình Chính phủ ban hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế để thực hiện ngay trong năm 2014. Trong đó, có nội dung quy định về cải cách thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, Phòng Chính sách Thuế thu nhập còn chủ trì tham mưu cho lãnh đạo Vụ tham gia phối hợp với Tổng cục Thuế, tham mưu cho lãnh đạo Bộ ban hành Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 sửa đổi, bổ sung 07 thông tư về thuế nhằm cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế để thực hiện ngay từ ngày 01/9/2014. Ngoài ra, trên cơ sở Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ số 288/TB-VPCP ngày 25/7/2014 về quản lý và cải cách thủ tục hành chính thuế và Thông báo 289/TB-VPCP ngày 25/7/2014 về quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, Phòng Chính sách Thuế thu nhập đã chủ trì tham mưu cho lãnh đạo Vụ trình Bộ phối hợp với Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 05/8/2014 về tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan.

Cũng trong năm 2014, trước tình hình diễn biến phức tạp tại biển Đông và việc khắc phục thiệt hại của DN nước ngoài do một số hành động quá khích, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, Phòng Chính sách Thuế thu nhập đã chủ trì tham mưu cho lãnh đạo Vụ trình Bộ ban hành kịp thời các văn bản: Báo cáo Chính phủ đề xuất một số giải pháp tài chính hỗ trợ DN bị thiệt hại, tổn thất; Ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện các giải pháp tài chính đối với DN bị thiệt hại (Công văn số 6642/BTC-CST ngày 21/5/2014 hướng dẫn thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo 207/TB-VPCP ngày 21/5/2014 về các giải pháp hỗ trợ DN bị tổn thất); Tờ trình 301/TTr-BTC ngày 22/5/2014 bổ sung giải pháp hỗ trợ DN bị thiệt hại, tổn thất tại một số địa phương và Thủ tướng Chính phủ đã có kết luận số 3758/VPCP-KTTH ngày 26/5/2014 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho DN bị thiệt hại...

Việc ban hành kịp thời các giải pháp chính sách thuế nêu trên đã góp phần quan trọng giúp các DN ổn định tình hình sản xuất kinh doanh và đảm bảo đời sống người lao động, góp phần ổn định môi trường đầu tư, tạo niềm tin cho nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục đầu tư vào Việt Nam, được cộng đồng DN cũng như quốc tế đánh giá cao.

Nỗ lực nâng tầm hoạch định chính sách thuế

Một trong những thuận lợi đáng kể giúp Phòng Chính sách Thuế thu nhập hoàn thành tốt nhiệm vụ trong các năm qua đó là sự chỉ đạo sâu sát, thường xuyên, liên tục của lãnh đạo Vụ. Bên cạnh đó, ý thức trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ của tập thể lãnh đạo, công chức của Phòng và sự phối hợp công tác chặt chẽ, có hiệu quả của các đơn vị trong Bộ đã đóng vai trò quan trọng, giúp Phòng Chính sách Thuế thu nhập hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua.

Vượt qua những khó khăn như cơ sở thông tin, dữ liệu cần thiết còn thiếu, số lượng cán bộ ít so với khối lượng công việc được giao, Phòng Chính sách Thuế thu nhập đang quyết tâm cao nhất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Với những đóng góp kể trên, trong 6 năm qua, Phòng Chính sách Thuế thu nhập luôn đạt danh hiệu tập thể lao động giỏi, tập thể lao động xuất sắc và được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Bài đăng trên sách ''Gương sáng, việc hay ngành Tài chính''

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục