VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Xây dựng Chuẩn mực đạo đức - lối sống

Xây dựng Chuẩn mực đạo đức - lối sống

(Tài chính) Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị và các kế hoạch, hướng dẫn của các cấp về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Chi bộ và Chính quyền Tạp chí Tài chính xây dựng Chuẩn mực đạo đức - lối sống của cán bộ, đảng viên (CBĐV) Tạp chí Tài chính. Nội dung đã được toàn thể CBĐV đơn vị thống nhất thông qua.

 

Nội dung "Chuẩn mực đạo đức - lối sống của cán bộ, đảng viên Tạp chí Tài chính" như sau :

 

ĐẢNG ỦY BỘ TÀI CHÍNH

CHI BỘ TẠP CHÍ TÀI CHÍNH

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày  2  tháng  8  năm 2012CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC - LỐI SỐNG

CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TẠP CHÍ TÀI CHÍNH

I/ CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRị:

1, Đối với lãnh đạo:

-         Giữ đúng tôn chỉ, mục đích hoạt động của cơ quan báo chí ngành Tài chính. Phục vụ nhiệm vụ thông tin tuyên truyền nhanh nhạy và kịp thời cho các hoạt động và các chính sách do Bộ Tài chính ban hành;

-         Định hướng, bao quát, xây dựng, tổ chức đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn theo yêu cầu của từng thời kỳ và theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính;

-         Chủ động, sáng tạo, tận tụy; Không ngừng đổi mới và tạo điều kiện để cán bộ phát huy sáng kiến và cải tiến trong các hoạt động của từng lĩnh vực chuyên môn trong đơn vị;

-         Nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm;

-         Gương mẫu thực hiện và hướng dẫn, lôi cuốn cán bộ thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ chuyên môn của người cán bộ công chức, viên chức Nhà nước; Nêu cao ý thức phục vụ nhân dân bằng những việc làm thiết thực, cụ thể hàng ngày; Phong cách làm việc khoa học, toàn tâm, toàn ý với công việc; Đặt chất lượng công việc lên hàng đầu; Luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người đảng viên và người lãnh đạo tổ chức, đơn vị;

-         Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể trong điều hành, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như nhiệm vụ chính trị.

2,  Đối với cán bộ, đảng viên trong đơn vị:

-         Hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công đúng trọng trách, đảm bảo quy trình, kỹ thuật, chất lượng và đúng tiến độ, đảm bảo tôn chỉ mục đích của đơn vị hoạt động trong lĩnh vực báo chí;

-         Năng động, sáng tạo, có ý thức đề xuất cải tiến, phản biện trong công việc; Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác theo hướng ngày càng chuyên môn hoá;

-         Có ý thức trách nhiệm, tham mưu cho lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ;

-         Không ngừng phấn đấu học tập tu dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nâng cao chất lượng công tác.

II/ CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC TRONG LỐI SỐNG CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN:

1, Đối với đảng viên:

-         Có lập trưởng tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định với đường lối và sự nghiệp đổi mới của Đảng; Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Không dao dộng trước khó khăn và thử thách; Tuân thủ các nguyên tắc của Đảng, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh;  Không nói, viết và làm trái với chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của chi bộ, cơ quan và nơi cư trú;

-         Gương mẫu thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên và những điều đảng viên không được làm; Trau dồi tư tưởng, đạo đức, lối sống, là tấm gương để quần chúng noi theo;

-         Gương mẫu trong thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí; Thực hiện khẩu hiệu của Hồ Chủ Tịch: "cần - kiệm - liêm - chính - chí công vô tư";

-         Quân tâm, sâu sát tới đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, quần chúng; lắng nghe, chia sẻ ý kiến của quần chúng;

-         Chống các biểu hiện mất đoàn kết và các biểu hiện tiêu cực (cửa quyền, trì trệ, trù úm, quan liêu, độc đoán...); Chân thành, hợp tác, giúp đỡ đồng nghiệp trong công việc và trong cuộc sống;

-         Sáng suốt, công tâm, thẳng thắng phê bình và tự phê bình để không ngừng trau dồi phẩm chất, đạo đức của bản thân và cán bộ trong đơn vị;

-         Định hướng và tạo điều kiện để phát triển các hoạt động Đảng, đoàn thể;

-         Xây dựng cơ quan đơn vị đoàn kết, trong sạch, vững mạnh;

-         Có lối sống lành mạnh, giản dị;

-         Xây dựng gia đình văn hóa.

2,  Đối với cán bộ:

-         Tu dưỡng phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, đặc biệt là bản lĩnh của người cán bộ công tác trong lĩnh vực hoạt động báo chí thời kỳ đổi mới;

-         Có tinh thần xây dựng đơn vị đoàn kết, trong sạch, vững mạnh;

-         Chấp hành nghiêm chỉnh các quy chế, quy định do Nhà nước, Bộ Tài chính và đơn vị ban hành;

-         Có tư cách đạo đức, tác phong, lề lối làm việc công chức, viên chức;

-         Hăng hái tham gia mọi hoạt động phong trào đoàn thể;

-         Sử dụng thời gian, tài sản, trang thiết bị của cơ quan một cách hiệu quả, tiết kiệm;

-         Bản thân và gia đình có lối sống văn minh, đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.

III/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Các chuẩn mực đạo đức, lối sống nêu trên được toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị quán triệt và đăng ký thực hiện;

Các chuẩn mực này là căn cứ để kiểm điểm kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của cá nhân và tập thể; được xem là tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại thi đua, khen thưởng và thành tích công tác hàng năm của cán bộ, đảng viên trong Tạp chí Tài chính.

                                                                                                               CHI BỘ TẠP CHÍ TÀI CHÍNH

Nơi nhận:                                                                                                                              PHÓ BÍ THƯ

-         Lãnh đạo Tạp chí Tài chính                                                 

-         Chi bộ Tạp chí Tài chính

-         Lưu Văn thư.                                                                                        Lê Thị Hiền          

                                                                                                  

                                                                                              

                                                                                        

Có thể bạn quan tâm