Hoạt động của doanh nghiệp 9 tháng năm 2016

Tình hình đăng ký doanh nghiệp

Trong tháng 9, cả nước có 8047 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 76,2 nghìn tỷ đồng, giảm 13,3% về số doanh nghiệp và tăng 7,3% về số vốn đăng ký so với tháng trước; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 9,5 tỷ đồng, tăng 23,8%; tổng số lao động đăng ký trong tháng của các doanh nghiệp thành lập mới là 71,5 nghìn người, giảm 36,7%.

Trong tháng, cả nước có 1799 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 10,3% so với tháng trước; có 5426 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động (bao gồm: 1644 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 3782 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể), tăng 6,6%; có 886 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động, giảm 16,2%.

Tính chung 9 tháng, cả nước có 81451 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 629,1 nghìn tỷ đồng, tăng 19,2% về số doanh nghiệp và tăng 49,5% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015; số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 7,7 tỷ đồng, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm 2015.

Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 9 tháng là 928,7 nghìn người, bằng 92,9% cùng kỳ năm 2015. Trong 9 tháng năm nay còn có 20510 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 59,6% so với cùng kỳ năm trước (9 tháng năm 2015 tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2014), nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 9 tháng năm nay lên gần 102 nghìn doanh nghiệp.

Điều này cho thấy khung khổ pháp lý mới cùng với các giải pháp của Chính phủ trong việc hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp phát triển đã phát huy hiệu quả, giúp doanh nghiệp tìm thấy hướng đi, cơ hội phát triển mới.

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 9 tháng năm nay ở hầu hết các ngành, lĩnh vực đều tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó một số ngành tăng mạnh cả về số doanh nghiệp và số vốn đăng ký: Kinh doanh bất động sản tăng 99,1% về số doanh nghiệp và tăng 242,5% về vốn đăng ký; thông tin và truyền thông tăng 14,5% và tăng 173,9%; sản xuất, phân phối điện, nước, gas tăng 19,2% và tăng 113,1%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 23,1% và tăng 110,7%; hoạt động dịch vụ khác tăng 40,3% và tăng 112,5%.

Riêng lĩnh vực nghệ thuật, vui chơi và giải trí, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 9 tháng giảm 32,6% so với cùng kỳ năm trước; số vốn đăng ký giảm 23,2%.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 9 tháng là 8365 doanh nghiệp, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2015 giảm 0,9% so với năm 2014), trong đó có 7812 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, chiếm 93,3% và tăng 20,0%.

Nếu phân theo loại hình doanh nghiệp, trong tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động có 3373 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 40,3%); 2489 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 29,8%); 1390 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 16,6%); 1110 công ty cổ phần (chiếm 13,3%) và 03 công ty hợp danh.

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 9 tháng năm nay là 45097 doanh nghiệp, giảm 5,3% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 16294 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn, tăng 31,0% và 28803 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, giảm 18,1%.

Trong tổng số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn, có 6269 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 38,5%); 5617 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 34,5%); 2738 công ty cổ phần (chiếm 16,8%); 1669 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 10,2%) và 01 công ty hợp danh.

Đối với doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, có 12000 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 41,7%); 8980 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 31,2%); 5210 công ty cổ phần (chiếm 18,1%) và 2613 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 9,1%).

Theo lĩnh vực hoạt động, trong 9 tháng năm nay hầu hết ở các ngành nghề kinh doanh có số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể giảm so với cùng kỳ năm trước. Riêng ngành nghệ thuật vui chơi và giải trí và ngành khai khoáng tăng so với cùng kỳ năm 2015.

Xu hướng kinh doanh của doanh nghiệp

Kết quả điều tra về xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý III/2016 cho thấy: Có 80,3% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý III khá ổn định và tốt hơn quý trước (có 38,8% doanh nghiệp đánh giá tốt lên; 41,5 doanh nghiệp đánh giá ổn định), trong khi 19,7% số doanh nghiệp đánh giá còn gặp khó khăn.

Dự báo trong quý IV, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp khả quan hơn quý III, nhất là đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp Nhà nước.

Cụ thể, có 85,6% doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý IV sẽ ổn định và tốt lên, trong đó có 48,8% số doanh nghiệp cho đánh giá xu hướng quý IV sẽ tốt lên; 36,8% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định và 14,4% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn.

Về khối lượng sản xuất, có 42,2% số doanh nghiệp đánh giá khối lượng sản xuất của doanh nghiệp quý III năm nay tăng so với quý trước; 19,3% số doanh nghiệp đánh giá khối lượng sản xuất giảm và 38,5% số doanh nghiệp cho rằng ổn định. Đối với quý IV năm nay, có 50,3% doanh nghiệp dự báo khối lượng sản xuất tăng lên so với quý III; 13,7% số doanh nghiệp dự báo giảm và 36,0% số doanh nghiệp dự báo ổn định.

Về đơn đặt hàng, có 36,2% số doanh nghiệp có số đơn đặt hàng quý III năm nay cao hơn quý trước; 19,2% số doanh nghiệp có số đơn đặt hàng giảm và 44,6% số doanh nghiệp có số đơn đặt hàng ổn định. Xu hướng quý IV so với quý III tiếp tục khả quan với 45,6% số doanh nghiệp dự kiến có số đơn đặt hàng cao hơn; 13,4% số doanh nghiệp dự kiến đơn hàng giảm và 41,0% số doanh nghiệp dự kiến có đơn hàng ổn định.

Về đơn đặt hàng xuất khẩu, có 30,8% số doanh nghiệp khẳng định số đơn hàng xuất khẩu quý III năm nay cao hơn quý trước; 19,9% số doanh nghiệp có đơn hàng xuất khẩu giảm và 49,3% số doanh nghiệp có đơn hàng xuất khẩu ổn định. Xu hướng quý IV so với quý III, có 38,6% số doanh nghiệp dự kiến tăng đơn hàng xuất khẩu; 15,1% số doanh nghiệp dự kiến giảm và 46,3% số doanh nghiệp dự kiến ổn định.

Về chi phí sản xuất, có 24,1% số doanh nghiệp khẳng định chi phí sản xuất trên một đơn vị sản phẩm quý III năm nay tăng so với quý trước; 8,5% số doanh nghiệp cho biết chi phí giảm và 67,4% số doanh nghiệp cho rằng chi phí ổn định. Xu hướng trong quý IV/2016, có 18,5% số doanh nghiệp dự kiến chi phí sản xuất sẽ tăng so với quý III; 9,7% doanh nghiệp cho rằng chi phí giảm và 71,8% số doanh nghiệp dự kiến chi phí sản xuất ổn định.

Về giá bán sản phẩm, quý III năm nay so với quý trước, có 15,4% số doanh nghiệp cho biết có giá bán sản phẩm tăng; 11% số doanh nghiệp có giá bán thấp hơn và 73,6% số doanh nghiệp có giá bán sản phẩm ổn định. Dự kiến giá bán sản phẩm quý IV so với quý III, có 16,2% số doanh nghiệp cho rằng giá bán sản phẩm sẽ cao hơn; 8,4% số doanh nghiệp dự báo giá bán sẽ thấp hơn và 75,4% số doanh nghiệp dự báo giá bán sản phẩm sẽ ổn định.

Về tình hình tồn kho sản phẩm, có 21,3% số doanh nghiệp có lượng tồn kho quý III năm nay tăng so với quý trước; 28,8% số doanh nghiệp có lượng tồn kho giảm và 49,9% số doanh nghiệp giữ ổn định. Xu hướng quý IV so với quý III, có 15,6% số doanh nghiệp dự báo lượng hàng tồn kho sẽ tăng; 30,4% số doanh nghiệp cho rằng lượng hàng tồn kho sẽ giảm và 54,0% số doanh nghiệp dự báo sẽ giữ ổn định.

Về tồn kho nguyên vật liệu, quý III/2016 so với quý trước, có 19,1% số doanh nghiệp cho biết lượng tồn kho nguyên vật liệu tăng; 27,7% số doanh nghiệp cho là giảm và 53,2% số doanh nghiệp trả lời giữ nguyên. Dự kiến quý IV so với quý III, có 14,5% số doanh nghiệp dự báo lượng tồn kho nguyên vật liệu tăng; 28,7% doanh nghiệp dự báo lượng tồn kho giảm và 56,8% số doanh nghiệp cho rằng sẽ không có biến động về tồn kho nguyên vật liệu.

Về sử dụng lao động, quý III năm nay so với quý trước, có 16,9% số doanh nghiệp khẳng định quy mô lao động tăng; 12,6% số doanh nghiệp khẳng định giảm và 70,5% số doanh nghiệp cho biết giữ ổn định. Xu hướng sử dụng lao động có chiều hướng tăng lên trong quý IV khi có tới 91,3% số doanh nghiệp dự kiến sẽ tăng hoặc giữ ổn định quy mô lao động so với quý III; chỉ có 8,7% số doanh nghiệp dự báo giảm quy mô lao động.

Theo Tổng cục Thống kê

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục