Hoạt động xây dựng và đầu tư 9 tháng năm 2016

Xây dựng

Hoạt động xây dựng 9 tháng năm 2016 đạt khá do việc thi công và giải ngân các công trình, dự án trọng điểm nhìn chung đảm bảo tiến độ. Chính sách lãi suất ngân hàng điều chỉnh giảm đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn vay.

Giá vật liệu xây dựng ổn định, sự cải thiện của thị trường bất động sản cùng các giải pháp của Chính phủ và Bộ, ngành đã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các chủ đầu tư, công trình dự án và các doanh nghiệp xây dựng.

Giá trị sản xuất xây dựng theo giá hiện hành 9 tháng năm 2016 đạt 747,4 nghìn tỷ đồng, bao gồm: Khu vực Nhà nước đạt 58,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 7,8%; khu vực ngoài Nhà nước đạt 651 nghìn tỷ đồng, chiếm 87,1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 37,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 5,1%. 

Trong tổng giá trị sản xuất, giá trị sản xuất xây dựng công trình nhà ở đạt 305,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 40,9%; công trình nhà không để ở đạt 119,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 16%; công trình kỹ thuật dân dụng đạt 234,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 31,3%; hoạt động xây dựng chuyên dụng đạt 88,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,8%.

Giá trị sản xuất xây dựng 9 tháng theo giá so sánh 2010 ước tính đạt 590,9 nghìn tỷ đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Khu vực Nhà nước đạt 47 nghìn tỷ đồng, tăng 3,2%; khu vực ngoài Nhà nước đạt 513,2 nghìn tỷ đồng, tăng 10,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 30,7 nghìn tỷ đồng, giảm 14,2%

Trong tổng giá trị sản xuất, giá trị sản xuất xây dựng công trình nhà ở đạt 239,8 nghìn tỷ đồng, tăng 13,7%; công trình nhà không để ở đạt 94,8 nghìn tỷ đồng, giảm 0,7%; công trình kỹ thuật dân dụng đạt 185 nghìn tỷ đồng, tăng 7,4%; hoạt động xây dựng chuyên dụng đạt 71,3 nghìn tỷ đồng, tăng 9%.

Đầu tư phát triển

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện 9 tháng năm 2016 theo giá hiện hành ước tính đạt 1006,9 nghìn tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước và bằng 33,1% GDP, bao gồm: Vốn khu vực Nhà nước đạt 378,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 37,6% tổng vốn và tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước; vốn khu vực ngoài Nhà nước đạt 387,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 38,5% và tăng 10,1%; vốn khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 240,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 23,9% và tăng 12,6%.

Tốc độ phát triển vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện

9 tháng các năm 2014, 2015 và 2016

(Theo giá hiện hành)

                                                                                          Đơn vị tính: %

9 tháng

năm 2014

9 tháng

năm 2015

9 tháng

năm 2016

Tổng số

110,9

109,6

109,6

Khu vực Nhà nước

111,5

106,6

107,2

Khu vực ngoài Nhà nước

113,3

111,0

110,1

Khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

106,3

112,4

112,6

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 9 ước tính đạt 24558 tỷ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Vốn trung ương 6230 tỷ đồng, tăng 10%; vốn địa phương 18328 tỷ đồng, tăng 15,8%. Tính chung 9 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước tính đạt 180 nghìn tỷ đồng, bằng 69,1% kế hoạch năm và tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2015, gồm có:

- Vốn trung ương quản lý đạt 42,6 nghìn tỷ đồng, bằng 68,1% kế hoạch năm và tăng 16,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn đầu tư thực hiện của Bộ Giao thông Vận tải đạt 15,4 nghìn tỷ đồng, bằng 85,9% và tăng 28,5%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 5059 tỷ đồng, bằng 71,7% và tăng 22,6%; Bộ Y tế 1983 tỷ đồng, bằng 63,8% và tăng 19%; Bộ Giáo dục và Đào tạo 1947 tỷ đồng, bằng 60,4% và tăng 41,1%; Bộ Xây dựng 708 tỷ đồng, bằng 76,3% và giảm 43,9%; Bộ Tài nguyên và Môi trường 509 tỷ đồng, bằng 56,8% và tăng 5,8%; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 393 tỷ đồng, bằng 58% và tăng 0,5%; Bộ Công Thương 338 tỷ đồng, bằng 72,8% và tăng 17,6%; Bộ Khoa học và Công nghệ 215 tỷ đồng, bằng 74,3% và giảm 9%; Bộ Thông tin và Truyền thông 88 tỷ đồng, bằng 64,8% và giảm 32,5%.

- Vốn địa phương quản lý đạt 137,4 nghìn tỷ đồng, bằng 69,4% kế hoạch năm và tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 96,7 nghìn tỷ đồng, bằng 66,5% và tăng 15%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 33,5 nghìn tỷ đồng, bằng 74,2% và tăng 7,5%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 7,2 nghìn tỷ đồng, bằng 96,2% và giảm 0,9%.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau: Hà Nội đạt 22,8 nghìn tỷ đồng, bằng 74,8% kế hoạch năm và tăng 41,5% so với cùng kỳ năm trước; thành phố Hồ Chí Minh 12,1 nghìn tỷ đồng, bằng 68% và tăng 0,3%; Bình Dương 4141 tỷ đồng, bằng 64,4% và tăng 33,4%; Nghệ An 4085 tỷ đồng, bằng 70,7% và tăng 13,5%; Vĩnh Phúc 3616 tỷ đồng, bằng 68,5% và tăng 7,1%; Quảng Ninh 3580 tỷ đồng, bằng 55,9% và tăng 10%; Bà Rịa - Vũng Tàu 3291 tỷ đồng, bằng53,7% và tăng 7,1%.

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến thời điểm 20/9/2016 thu hút 1820 dự án cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 11.164,6 triệu USD, tăng 27,1% về số dự án và tăng 1,1% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015.

Bên cạnh đó, có 851 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 5265,5 triệu USD. Như vậy, tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới và vốn bổ sung trong 9 tháng năm nay đạt 16.430,1 triệu USD, giảm 4,2% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 9 tháng ước tính đạt 11,02 tỷ USD, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong 9 tháng năm nay, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký của các dự án được cấp phép mới đạt 7911 triệu USD, chiếm 70,8% tổng vốn đăng ký cấp mới; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 979,4 triệu USD, chiếm 8,8%; các ngành còn lại đạt 2274,2 triệu USD, chiếm 20,4%.

Nếu tính cả vốn đăng ký bổ sung của các dự án đã cấp phép từ các năm trước, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 9 tháng năm nay đạt 12.154,4 triệu USD, chiếm 74% tổng vốn đăng ký; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1003,2 triệu USD, chiếm 6,1%; các ngành còn lại đạt 3272,5 triệu USD, chiếm 19,9%.

Cả nước có 48 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới trong 9 tháng, trong đó Hải Phòng có số vốn đăng ký lớn nhất với 2433,8 triệu USD, chiếm 21,8% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Hà Nội 1082,5 triệu USD, chiếm 9,7%; Bình Dương 1000,8 triệu USD, chiếm 9%; Đồng Nai 900,7 triệu USD, chiếm 8,1%; TP. Hồ Chí Minh 745,3 triệu USD, chiếm 6,7%; Hà Nam 575,8 triệu USD, chiếm 5,2%; Bắc Ninh 439,1 triệu USD, chiếm 3,9%.

Trong số 57 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam 9 tháng năm nay, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất với 4561 triệu USD, chiếm 40,9% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Xin-ga-po 1251,1 triệu USD, chiếm 11,2%; Đặc khu Hành chính Hồng Công (TQ) 843,7 triệu USD, chiếm 7,6%; Đài Loan 801,9 triệu USD, chiếm 7,2%; Trung Quốc 665,2 triệu USD, chiếm 6%; Nhật Bản 659,7 triệu USD, chiếm 5,9%.

Theo Tổng cục Thống kê

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục