VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Lưu chuyển vốn của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam qua các thời kỳ

1. Năm 2012

Đơn vị tính: USD

Tháng

Dòng vào

Dòng ra

Dòng vào-Dòng ra

(1)

(2)

(3)= (1)-(2)

Tháng 1/2012

68.666.830

211.516.294

-142.849.463

Tháng 2

197.934.424

116.692.725

81.241.699

Tháng 3

226.528.150

190.695.721

35.832.429

Tháng 4

199.007.304

143.189.491

55.817.813

Tháng 5

185.736.815

164.903.126

20.833.688

Tháng 6

159.125.743

172.630.545

-13.504.802

Tháng 7

199.076.611

96.871.612

102.204.999

 

2. Năm 2011

Đơn vị tính: USD

Tháng

Dòng vào

Dòng ra

Dòng vào -Dòng ra

(1)

(2)

(3)= (1)-(2)

Tháng 1

148.172,341

123.230.330

24.942.011

Tháng 2

60.716.443

134.212.409

-73.495.966

Tháng 3

95.991.851

96.712.820

-720.969

Tháng 4

142.841.118

90.278.419

52.562.699

Tháng 5

157.615.090

99.439.962

58.175.127

Tháng 6

290.931.284

115.034.731

175.896.553

Tháng 7

264.185.040

107.067.600

157.117.440

Tháng 8

210.036.361

175.400.626

34.635.735

Tháng 9

326.787.661

335.000.119

-8.212.458

Tháng 10

117.613.788

201.100.392

-83.486.604

Tháng 11

90.225.283

129.233.117

-39.007.833

Tháng 12

168.198.517

226.019.784

-57.821.267

Nguồn: Vụ Tài chính Ngân hàng (Bộ Tài chính)

Có thể bạn quan tâm