VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Mức vốn huy động trên thị trường chứng khoán Việt Nam

1. Năm 2012

Đơn vị tính: VND

 

Thời gian

Giá trị phát hàng chứng khoán ra công chúng

Giá trị đấu giá cổ phần

Giá trị đầu thầu trái phiếu

Tổng

Tháng 1

1.952.752.780.000

36.551.152.500

1.880.000.000.000

3.869.303.932.500

Tháng 2

2.011.325.600.000

10.390.800.000

35.380.000.000.000

37.401.716.400.000

Tháng 3

639.043.900.000

125.616.000.000

13.465.000.000.000

14.198.279.900.000

Tháng 4

830.506.220.000

33.698.427.800

9.200.000.000.000

10.064.204.647.800

Tháng 5

34.982.570.000

0

8.700.000.000.000

8.734.982.570.000

Tháng 6

2.183.614.000.000

33.839.150.000

4.910.000.000.000

7.127.453.150.000

Tháng 7

531.708.720.000

0

8.750.150.000.000

9.281.858.720.000

Tháng 8

754.947.320.000

557.550.000

15.850.000.000.000

16.605.504.870.000

 

2. Năm 2011

Đơn vị tính: VND

Thời gian

Giá trị phát hàng chứng khoán ra công chúng

Giá trị đấu giá cổ phần

Giá trị đầu thầu trái phiếu

Tổng

Tháng 1

4.413.562.100.000

21.424.100.000

2.000.000.000.000

6.434.986.200.000

Tháng 2

565.250.310.000

0

8.275.000.000.000

8.840.250.310.000

Tháng 3

1.328.249.320.000

80.074.120.000

1.369.000.000.000

2.777.323.440.000

Tháng 4

574.944.271.000

1.395.540.000

1.051.000.000.000

1.627.339.811.000

Tháng 5

455.750.280.000

59.807.500.000

3.510.000.000.000

4.025.557.780.000

Tháng 6

226.053.470.000

397.360.920.000

12.650.800.000.000

13.274.214.390.000

Tháng 7

4.941.214.900.500

684.467.422.000

8.249.000.000.000

13.847.682.322.500

Tháng 8

1.308.969.195.832

0

6.380.000.000.000

7.688.969.195.832

Tháng 9

839.688.010.000

28.927.937.550

6.577.100.000.000

7.445.715.947.550

Tháng 10

995.073.650.000

95.825.810.000

2.100.000.000.000

3.190.899.460.000

Tháng 11

8.126.918.270.000

0

3.917.000.000.000

12.043.918.270.000

Tháng 12

3.045.160.977.500

0

5.050.000.000.000

8.095.160.977.500

Nguồn: Vụ Tài chính Ngân hàng (Bộ Tài chính)

Có thể bạn quan tâm