VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thu, chi ngân sách nhà nước 10 tháng năm 2015

Tổng thu cân đối NSNN

Thực hiện tháng 10 ước đạt 95,6 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu 10 tháng đạt 777 nghìn tỷ đồng, bằng 85,3% dự toán, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2014.

Thu nội địa: Thực hiện tháng 10 ước đạt 75 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 33 nghìn tỷ đồng (tương ứng tăng 78,6%) so với tháng trước (trong đó, so với tháng trước, thuế thu nhập doanh nghiệp tăng khoảng 21 nghìn tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng tăng khoảng 4,2 nghìn tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân tăng khoảng 2,7 nghìn tỷ đồng), chủ yếu do tháng 10 là thời hạn các doanh nghiệp thực hiện kê khai nộp các khoản thuế và thu ngân sách phát sinh trong quý III/2015.

Lũy kế thu 10 tháng đạt 578,2 nghìn tỷ đồng, bằng 90,5% dự toán, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2014 (cùng kỳ năm 2012 đạt 72,9% dự toán, tăng 1,3%; cùng kỳ năm 2013 đạt 74,1% dự toán, tăng 11,2%; cùng kỳ năm 2014 đạt 90% dự toán, tăng 16,5%); trong đó, nhiều khoản thu đã hoàn thành dự toán cả năm, như: thuế bảo vệ môi trường đạt 158,3% dự toán (chủ yếu do thực hiện điều chỉnh tăng mức thu từ ngày 1/5/2015 đối với các mặt hàng xăng, dầu theo Nghị quyết số 888a/2015/UBTVQH13 ngày 10/3/2015 của UBTVQH); thuế sử dụng đất nông nghiệp đạt 133,3% dự toán; các khoản thu về nhà, đất đạt 128,9% dự toán; lệ phí trước bạ đạt 115,6% dự toán...

Thu từ dầu thô: Thực hiện tháng 10 ước đạt 4,2 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu 10 tháng đạt 55,5 nghìn tỷ đồng, bằng 59,7% dự toán, giảm 37,7% so với cùng kỳ năm 2014. Sản lượng dầu thanh toán 10 tháng ước đạt xấp xỉ 13,9 triệu tấn, bằng 94,3% kế hoạch năm, tăng 11,4% so với cùng kỳ; giá dầu thô bình quân đạt khoảng 58,4 USD/thùng, giảm 41,6 USD/thùng so với giá dự toán.

Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu: Thực hiện tháng 10 ước đạt 16 nghìn tỷ đồng, trên cơ sở tổng số thu đạt 22 nghìn tỷ đồng; hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ 6 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng, tổng số thu ước đạt 209,3 nghìn tỷ đồng, bằng 80,5% dự toán, xấp xỉ mức thực hiện cùng kỳ năm 2014. Sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ 70 nghìn tỷ đồng, thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 139,3 nghìn tỷ đồng, bằng 79,6% dự toán.

Tình hình thực hiện chi NSNN

Chi NSNN tháng 10 ước đạt 97,9 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thực hiện chi 10 tháng đạt 918,4 nghìn tỷ đồng, bằng 80,1% dự toán, tăng 7,4% so cùng kỳ năm 2014, trong đó:

Chi đầu tư phát triển: Thực hiện tháng 10 ước 13,1 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thực hiện chi 10 tháng xấp xỉ đạt 137,9 nghìn tỷ đồng, bằng 70,7% dự toán, tăng 8,1% cùng kỳ năm 2014... Đến hết tháng 10 vốn ĐTXDCB giải ngân cho các dự án ước đạt 133,5 nghìn tỷ đồng, bằng 70,1% dự toán (cùng kỳ năm 2014 đạt 70,6% kế hoạch). Vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân 10 tháng ước đạt 54% kế hoạch và thấp hơn so với cùng kỳ năm trước đạt 64,9% kế hoạch.

Chi trả nợ và viện trợ: Thực hiện tháng 10 ước 13,5 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thực hiện chi 10 tháng đạt 127,3 nghìn tỷ đồng, bằng 84,9% dự toán, tăng 10,3% so cùng kỳ năm 2014, đảm bảo thanh toán đầy đủ, kịp thời các khoản nợ đến hạn theo cam kết.

Chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính: Thực hiện tháng 10 ước 70,2 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thực hiện chi 10 tháng đạt 645,1 nghìn tỷ đồng, bằng 84,1% dự toán, tăng 5,4% so cùng kỳ năm 2014. Các nhiệm vụ chi NSNN được đáp ứng kịp thời theo dự toán giao và tiến độ thực hiện của các đơn vị sử dụng ngân sách, đảm bảo kinh phí cho những nhiệm vụ cấp thiết phát sinh về quốc phòng, an ninh, khắc phục hậu quả thiên tai (hạn hán, lũ, lụt...). Bên cạnh đó, thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã xuất cấp 80 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để cứu trợ, cứu đói cho nhân dân và hỗ trợ cho học sinh vùng khó khăn.

Tình hình cân đối NSNN

Về bội chi NSNN 10 tháng ước 141,4 nghìn tỷ đồng, bằng 62,6% dự toán năm.

Về tình hình huy động vốn cho NSNN: Tính đến ngày 25/10/2015, tổng khối lượng vốn huy động được trong tháng 10/2015 là 30.451,8 tỷ đồng, trong đó khối lượng trái phiếu phát hành theo phương thức đấu thầu đạt 8.161,8 tỷ đồng gấp 3,3 lần so với tháng 9/2015 và bằng 64,2% so với cùng kỳ năm 2014. Lũy kế huy động vốn cho NSNN và đầu tư phát triển theo kế hoạch được giao đến hết ngày 26/10/2015, KBNN đã huy động được 157,9 nghìn tỷ đồng.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM