VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Thu, chi ngân sách nhà nước 2 tháng đầu năm 2017

Tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/2/2017 ước tính đạt 131,8 nghìn tỷ đồng, bằng 10,9% dự toán năm, trong đó thu nội địa 113,3 nghìn tỷ đồng, bằng 11,4%; thu từ dầu thô 5,2 nghìn tỷ đồng, bằng 13,7%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 13,3 nghìn tỷ đồng, bằng 7,4%. 

Trong thu nội địa, thu tiền sử dụng đất đạt 9,3 nghìn tỷ đồng, bằng 14,6% dự toán năm; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 28,1 nghìn tỷ đồng, bằng 14,5%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 24,7 nghìn tỷ đồng, bằng 12,3%; thu thuế thu nhập cá nhân 9,5 nghìn tỷ đồng, bằng 11,8%; thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước 24,4 nghìn tỷ đồng, bằng 8,5%; thu thuế bảo vệ môi trường 3,1 nghìn tỷ đồng, bằng 6,8%.

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/2/2017 ước tính đạt 134,8 nghìn tỷ đồng, bằng 9,7% dự toán năm, trong đó chi đầu tư phát triển 12,5 nghìn tỷ đồng, bằng 3,5%; chi trả nợ lãi 13,9 nghìn tỷ đồng, bằng 14,1%; chi thường xuyên 108,2 nghìn tỷ đồng, bằng 12,1%. Chi trả nợ gốc từ đầu năm đến thời điểm 15/2/2017 ước tính đạt 19,6 nghìn tỷ đồng, bằng 12% dự toán năm.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM