VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thu, chi ngân sách nhà nước tháng 1/2014

Tổng thu ngân sách nhà nước 15 ngày đầu tháng 1/2014 ước tính đạt 27,3 nghìn tỷ đồng, bằng 3,5% dự toán năm, trong đó thu nội địa 19 nghìn tỷ đồng, bằng 3,5%; thu từ dầu thô 3 nghìn tỷ đồng, bằng 3,5%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 5,1 nghìn tỷ đồng, bằng 3,3%.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước 6,5 nghìn tỷ đồng, bằng 3,5% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 4,3 nghìn tỷ đồng, bằng 3,9%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 4,6 nghìn tỷ đồng, bằng 4,3%; thu thuế thu nhập cá nhân 1,2 nghìn tỷ đồng, bằng 2,5%; thu thuế bảo vệ môi trường 340 tỷ đồng, bằng 2,7%; thu phí, lệ phí 220 tỷ đồng, bằng 2,1%.

Tổng chi ngân sách nhà nước 15 ngày đầu tháng 1 ước tính đạt 33,4 nghìn tỷ đồng, bằng 3,3% dự toán năm, trong đó chi đầu tư phát triển 4,6 nghìn tỷ đồng, bằng 2,8% (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản 4,5 nghìn tỷ đồng, bằng 2,8%); chi phát triển sự nghiệp kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể ước tính đạt 24,3 nghìn tỷ đồng, bằng 3,5%; chi trả nợ và viện trợ 4,6 nghìn tỷ đồng, bằng 3,8%.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM