VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tình hình đăng ký doanh nghiệp 2 tháng đầu năm 2018

Trong tháng Hai, cả nước có 7.864 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 99,1 nghìn tỷ đồng, giảm 27,4% về số doanh nghiệp và tăng 0,8% về số vốn đăng ký so với tháng trước; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 12,6 tỷ đồng, tăng 38,9%; tổng số lao động đăng ký trong tháng của các doanh nghiệp thành lập mới hơn 71,1 nghìn người, giảm 16,6%.

Trong tháng, cả nước có 2.319 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 49,4% so với tháng trước; có 4.232 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động (bao gồm: 2.677 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và 1.555 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể), giảm 68,2%; có 975 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 37,3%.

Tính chung 2 tháng đầu năm nay, cả nước có 18.703 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 197,3 nghìn tỷ đồng, tăng 29,4% về số doanh nghiệp và tăng 29,3% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 10,5 tỷ đồng, giảm 0,1%. Nếu tính cả 337,3 nghìn tỷ đồng của hơn 5,9 nghìn lượt doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 2 tháng đầu năm 2018 là 534,6 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, còn có 6.878 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 13,8% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 2 tháng đầu năm nay lên 25,6 nghìn doanh nghiệp. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 2 tháng đầu năm 2018 là 156,4 nghìn người, giảm 6,1% so với cùng kỳ năm trước.

Theo ngành nghề kinh doanh chính, trong 2 tháng đầu năm 2018 có 6,4 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong ngành bán buôn, bán lẻ (chiếm 34,5% tổng số doanh nghiệp thành lập mới), tăng 31,9% so với cùng kỳ năm trước; 2,4 nghìn doanh nghiệp xây dựng (chiếm 12,9%), tăng 25%; 2,3 nghìn doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 12,2%), tăng 16%; 1,4 nghìn doanh nghiệp khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác (chiếm 7,7%), tăng 22%; 1,1 nghìn doanh nghiệp dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác (chiếm 5,8%), tăng 47,8%; 1 nghìn doanh nghiệp dịch vụ lưu trú và ăn uống (chiếm 5,6%), tăng 48,6%; 841 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản (chiếm 4,5%), tăng 67,5%; 508 doanh nghiệp giáo dục và đào tạo (chiếm 2,7%), tăng 52,1%...

Trong 2 tháng đầu năm nay, số doanh nghiệp thành lập mới tại các vùng trong cả nước đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Vùng Đông Nam Bộ có 8,1 nghìn doanh nghiệp, tăng 33% (vốn đăng ký 94,4 nghìn tỷ đồng, tăng 30,7%); Đồng bằng sông Hồng 5,4 nghìn doanh nghiệp, tăng 26,1% (vốn đăng ký 54,5 nghìn tỷ đồng, tăng 43%); Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 2,5 nghìn doanh nghiệp, tăng 32,9% (vốn đăng ký 23,8 nghìn tỷ đồng, tăng 10,9%); Đồng bằng sông Cửu Long 1,4 nghìn doanh nghiệp, tăng 17,2% (vốn đăng ký 12,8 nghìn tỷ đồng, tăng 62,9%); Trung du và miền núi phía Bắc 810 doanh nghiệp, tăng 31,5% (vốn đăng ký 9,2 nghìn tỷ đồng, tăng 4,8%); Tây Nguyên 464 doanh nghiệp, tăng 27,8% (vốn đăng ký 2,6 nghìn tỷ đồng, giảm 36,1%).

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 2 tháng đầu năm nay là 17.132 doanh nghiệp, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 11.191 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 29% và 5.941 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, giảm 23,1%.

Trong tổng số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, có 5.046 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 45,1%); 3.336 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 29,8%); 1.846 công ty cổ phần (chiếm 16,5%); 962 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 8,6%) và 1 công ty hợp danh.

Theo lĩnh vực hoạt động, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong ngành bán buôn, bán lẻ là 4,3 nghìn doanh nghiệp (chiếm 38,5%), tăng 28% so với cùng kỳ năm trước; 1,7 nghìn doanh nghiệp xây dựng (chiếm 15,5%), tăng 24,9%; 1,4 nghìn doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 12,8%), tăng 23,3%; 553 doanh nghiệp dịch vụ lưu trú và ăn uống (chiếm 4,9%), tăng 45,1%... Đối với doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, có 3.071 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 51,7%); 1.537 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 25,9%); 967 công ty cổ phần (chiếm 16,3%) và 366 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 6,1%).

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 2 tháng đầu năm 2018 là 2.529 doanh nghiệp, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó 2.320 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, chiếm 91,7%. Nếu phân theo loại hình doanh nghiệp, trong tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, có 1.160 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 45,9%); 701 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 27,7%); 347 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 13,7%); 320 công ty cổ phần (chiếm 12,7%) và 1 công ty hợp danh.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM