VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tình hình đăng ký doanh nghiệp 5 tháng đầu năm 2018

Trong tháng Năm, cả nước có 11.027 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 104,8 nghìn tỷ đồng, giảm 24% về số doanh nghiệp và giảm 21,5% về số vốn đăng ký so với tháng trước; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 9,5 tỷ đồng, tăng 3,3%; tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 80,5 nghìn người, giảm 24,5%.

Trong tháng, cả nước có 2.306 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 29,7% so với tháng trước; có 6.855 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động (bao gồm: 2.043 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và 4.812 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể), tăng 11,7%; có 834 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 39,5%.

Tính chung 5 tháng đầu năm nay, cả nước có 52.322 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 516,9 nghìn tỷ đồng, tăng 3,5% về số doanh nghiệp và tăng 6,4% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 9,9 tỷ đồng, tăng 2,8%.

Nếu tính cả 902,2 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 5 tháng năm 2018 là 1.419,1 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, còn có 13.267 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 5 tháng đầu năm nay lên gần 65,6 nghìn doanh nghiệp. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới 5 tháng đầu năm 2018 là 412,6 nghìn người, giảm 20,9% so với cùng kỳ năm trước.

Theo lĩnh vực hoạt động, trong 5 tháng đầu năm có 17,8 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong ngành bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy (chiếm 33,9% tổng số doanh nghiệp thành lập mới), tăng 1,6% so với cùng kỳ năm trước; 7,1 nghìn doanh nghiệp xây dựng (chiếm 13,6%), tăng 3,5%; 6,5 nghìn doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 12,4%), giảm 4,5%; 4 nghìn doanh nghiệp khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác (chiếm 7,6%), tăng 1,3%; 3,1 nghìn doanh nghiệp dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác (chiếm 5,8%), tăng 15,3%; 2,7 nghìn doanh nghiệp dịch vụ lưu trú và ăn uống (chiếm 5,1%), tăng 12%; 2,6 nghìn doanh nghiệp kinh doanh bất động sản (chiếm 5%), tăng 41,1%; 1,5 nghìn doanh nghiệp giáo dục và đào tạo (chiếm 2,8%), tăng 12,7%...

Trong 5 tháng đầu năm nay, số doanh nghiệp thành lập mới tại các vùng trong cả nước đều tăng so với cùng kỳ năm trước: Vùng Đồng bằng sông Hồng có 15,5 nghìn doanh nghiệp, tăng 0,2% (vốn đăng ký đạt 148,5 nghìn tỷ đồng, tăng 26,6%); Trung du và miền núi phía Bắc 2,2 nghìn doanh nghiệp, tăng 3,5% (vốn đăng ký 19,4 nghìn tỷ đồng, giảm 20,2%); Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 7,4 nghìn doanh nghiệp, tăng 6,7% (vốn đăng ký 68,3 nghìn tỷ đồng, tăng 2%); Tây Nguyên 1,3 nghìn doanh nghiệp, tăng 0,9% (vốn đăng ký 8,3 nghìn tỷ đồng, giảm 27,3%); Đông Nam Bộ 22,1 nghìn doanh nghiệp, tăng 4,4% (vốn đăng ký 235,2 nghìn tỷ đồng, giảm 2,2%); Đồng bằng sông Cửu Long 3,8 nghìn doanh nghiệp, tăng 7,6% (vốn đăng ký 37,2 nghìn tỷ đồng, tăng 47,1%).

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 5 tháng đầu năm 2018 là 33.399 doanh nghiệp, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 15.974 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 24% và 17.425 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, giảm 9,5%.

Theo lĩnh vực hoạt động, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn ở hầu hết các lĩnh vực đều tăng so với cùng kỳ năm trước: Lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có 6,3 nghìn doanh nghiệp (chiếm 39,1%), tăng 23,4%; 2,5 nghìn doanh nghiệp xây dựng (chiếm 15,3%), tăng 23,5%; 2 nghìn doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 12,4%), tăng 17,7%; 819 doanh nghiệp dịch vụ lưu trú và ăn uống (chiếm 5,1%), tăng 30,2%...

Đối với các doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có 6,1 nghìn doanh nghiệp (chiếm 35,3%), giảm 25,7% so với cùng kỳ năm trước; 2,4 nghìn doanh nghiệp xây dựng (chiếm 13,6%), giảm 6,8%; 2,1 nghìn doanh nghiệp công nghiệp chế biến chế tạo (chiếm 12%), giảm 3,3%; 1,1 nghìn doanh nghiệp dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác (chiếm 6,3%), tăng 17,1%; 1 nghìn doanh nghiệp dịch vụ lưu trú và ăn uống (chiếm 5,9%), tăng 15,7%.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 5 tháng đầu năm 2018 là 5.533 doanh nghiệp, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó 5.061 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, chiếm 91,5% và tăng 17%.

Doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực: Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có 2.127 doanh nghiệp, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm trước; công nghiệp chế biến, chế tạo có 779 doanh nghiệp, tăng 28,5%; xây dựng có 599 doanh nghiệp, tăng 12,8%.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM