VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Tình hình đăng ký doanh nghiệp 7 tháng đầu năm 2016

Trong tháng Bảy, cả nước có 9621 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 69,2 nghìn tỷ đồng, giảm 1,4% về số doanh nghiệp và giảm 11,6% về số vốn đăng ký so với tháng trước; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 7,2 tỷ đồng, giảm 10,3%; tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 99,2 nghìn người, giảm 12,3%. So với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp thành lập mới trong tháng Bảy tăng 45,8%; số vốn đăng ký tăng 78%; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp tăng 22,1%.

Trong tháng, cả nước có 1804 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 5,2% so với tháng trước; có 5933 doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động (bao gồm: 1818 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động có đăng ký và 4115 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký), tăng 10,6%; có 915 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động, tăng 5,9%.

Tính chung 7 tháng năm nay, cả nước có 64122 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 497 nghìn tỷ đồng, tăng 23,3% về số doanh nghiệp và tăng 54,7% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015[5]; số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 7,7 tỷ đồng, tăng 25,4%. Bên cạnh đó còn có 894,9 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn, nâng tổng số vốn đăng ký và bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 7 tháng năm 2016 đạt 1391,9 nghìn tỷ đồng.

Số doanh nghiệp ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động trong 7 tháng năm nay là 16706 doanh nghiệp, tăng 67,5% so với cùng kỳ năm trước (7 tháng đầu năm 2015 tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2014). Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 7 tháng là 6422 doanh nghiệp, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2015 giảm 2,7% so với năm 2014), trong đó có 5987 doanh nghiệp có quy mô vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng, chiếm 93,2% và tăng 17,5%.

Nếu phân theo loại hình doanh nghiệp, trong tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động có 2591 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 40,3%); 1912 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 29,8%); 1070 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 16,7%); 848 công ty cổ phần (chiếm 13,2%) và 01 công ty hợp danh.

Số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động trong 7 tháng năm nay là 36206 doanh nghiệp, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 13656 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn, tăng 35,8% và 22550 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký, tăng 1,1%.

Trong tổng số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động có đăng ký, có 5101 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 37,4%); 4504 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 33%); 2544 công ty cổ phần (chiếm 18,6%) và 1507 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 11%). Đối với doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ đóng mã số thuế hoặc không đăng ký, có 9300 công ty TNHH 1 thành viên (chiếm 41,2%); 7120 công ty TNHH 2 thành viên (chiếm 31,6%); 4088 công ty cổ phần (chiếm 18,1%) và 2042 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 9,1%).

Theo gso.gov.vn

Có thể bạn quan tâm