VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Tổng quan thị trường bảo hiểm năm 2013

Tính đến nay, tổng số doanh nghiệp bảo hiểm trên thị trường là 45 doanh nghiệp, trong đó gồm 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 16 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ.

Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, thị trường bảo hiểm năm 2013 tuy có tăng trưởng chậm lại song vẫn đạt được kết quả nhất định, cụ thể như sau:

Tổng doanh thu phí bảo hiểm của toàn thị trường ước đạt 44.388 tỷ đồng, tăng 7,6% so với năm 2012, trong đó doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 23.968 tỷ đồng, tăng 5%; doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 20.420 tỷ đồng, tăng 11%.

Tổng số tiền các doanh nghiệp bảo hiểm đã bồi thường và chi trả tiền bảo hiểm ước là 17.685 tỷ đồng, trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ chi trả khoảng 8.095 tỷ đồng; các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ chi trả khoảng 9.590 tỷ đồng.

Tổng số tiền đầu tư ước đạt 109.000 tỷ đồng tăng 21,7% so với năm 2012, trong đó, doanh nghiệp nhân thọ khoảng 81.000 tỷ đồng, doanh nghiệp phi nhân thọ khoảng 28.000 tỷ đồng.

Theo Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chín

Có thể bạn quan tâm