VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam kiểm tra các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi thế nào?

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam kiểm tra các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi thế nào?

Một trong những hoạt động nghiệp vụ của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là kiểm tra các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi. Vậy, Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam kiểm tra các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi như thế nào?

Giảm 'gánh nặng' báo cáo cho các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi

Phát triển thị trường trái phiếu Chính phủ và định hướng trong thời gian tới

Không sớm thì muộn một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu mới cũng sẽ xảy ra

Chủ nghĩa bảo hộ vẫn là nguy cơ chính đối với kinh tế châu Âu

Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng ra sao nếu khủng hoảng tài chính toàn cầu xảy ra?

Theo Khoản 9, Điều 13, Luật Bảo hiểm tiền gửi, Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam thực hiện kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo hiểm tiền gửi, kiến nghị Ngân hàng Nhà nước xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm tiền gửi.

Theo đó, Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam thực hiện kiểm tra định kỳ theo kế hoạch kiểm tra hàng năm đã được Hội đồng quản trị Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam phê duyệt hoặc kiểm tra đột xuất khi phát hiện tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật về bảo hiểm tiền gửi hoặc khi có yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.

Nội dung kiểm tra (quy định tại Quy chế kiểm tra của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đối với các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi ban hành kèm theo Quyết định số 801/QĐ-BHTG-HĐQT ngày 30/12/2015 của Hội đồng quản trị) bao gồm:

(1) Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo hiểm tiền gửi trong thời kỳ kiểm tra, gồm:

a) Những thay đổi, bổ sung về hồ sơ pháp lý tham gia bảo hiểm tiền gửi;

b) Việc quản lý và niêm yết Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi;

c) Việc tính và nộp phí bảo hiểm tiền gửi;

d) Việc hạch toán, quản lý tài khoản tiền gửi được bảo hiểm và hồ sơ, tài liệu, sổ sách, chứng từ liên quan đến tiền gửi được bảo hiểm;

đ) Việc cung cấp thông tin về tiền gửi được bảo hiểm, các thông tin và báo cáo khác theo yêu cầu của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.  

(2) Kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị trong văn bản kết luận của đợt kiểm tra trước (trong trường hợp cần thiết).

(3) Kiểm tra các nội dung khác theo yêu cầu hoặc ủy quyền của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM