VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Bộ Tài chính bố trí kinh phí thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Bộ Tài chính bố trí kinh phí thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Ngày 13/10/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1579/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 với mục tiêu chăm sóc, nâng cao sức khỏe người cao tuổi (người từ đủ 60 tuổi trở lên) bảo đảm thích ứng với già hóa dân số, góp phần thực hiện thành công Chiến lược Dân số Việt Nam. Bộ Tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí thực hiện Chương trình của các bộ, cơ quan trung ương trong dự toán ngân sách hàng năm theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

95% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế

Khuyến khích tư nhân đầu tư y tế dành cho người cao tuổi

Bảo hiểm y tế: Điểm tựa về sức khỏe cho người cao tuổi

Chương trình đặt mục tiêu 100% cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp ban hành nghị quyết, kế hoạch, đầu tư ngân sách cho chăm sóc sức khỏe người cao tuổi vào năm 2025 và duy trì đến năm 2030; người cao tuổi hoặc người thân trực tiếp chăm sóc người cao tuổi biết thông tin về già hóa dân số, quyền được chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi đạt 70% năm 2025, 85% năm 2030…

Chương trình được chia làm 02 giai đoạn, giai đoạn một từ năm 2021-2025 và gia đoạn hai từ năm 2026-2030. Theo đó, Chương trình đã đặt rõ các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; đẩy mạnh tuyên truyền vận động thay đổi hành vi tạo môi trường xã hội ủng hộ và tham gia chăm sóc sức khỏe người cao tuổi;

Hai là, củng cố, phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng chống bệnh không lây nhiễm, khám chữa bệnh cho người cao tuổi; từng bước xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người cao tuổi;

Ba là, đào tạo, tập huấn chuyên môn cho người làm công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi;

Bốn là, Hoàn thiện chính sách pháp luật liên quan đến chăm sóc sức khỏe người cao tuổi;

Năm là, nghiên cứu, hợp tác quốc tế;

Sáu là, bảo đảm nguồn lực thực hiện Chương trình.

Về kinh phí thực hiện Chương trình do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành và khả năng cân đối ngân sách trong từng thời kỳ, được bố trí trong dự toán chi của các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện Chương trình theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Lồng ghép trong các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình và dự án khác; bao gồm khu vực nông thôn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Trong đó, ngân sách trung ương được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện Chương trình ở Trung ương (tổ chức chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ khám, theo dõi sức khỏe cho người cao tuổi; các can thiệp, mô hình thí điểm) theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và văn bản hướng dẫn liên quan; Ngân sách địa phương thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động của Chương trình; Nguồn lực quốc tế tập trung thực hiện các mục tiêu ưu tiên của nhà tài trợ. Ngoài ra, còn các nguồn vốn huy động hợp pháp khác là nguồn lực chủ yếu để các tổ chức kinh tế, xã hội và cá nhân tham gia thực hiện Chương trình.

 

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM