VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Hướng dẫn khai thác, sử dụng chức năng thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT

Hướng dẫn khai thác, sử dụng chức năng thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT

BHXH Việt Nam vừa có Công văn số 341/BHXH-BT gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc khai thác, sử dụng chức năng thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT đột xuất trên phần mềm TST.

Giải pháp để bảo hiểm xã hội tự nguyện phát triển

Gỡ khó cho bảo hiểm xã hội tự nguyện

Thanh tra, kiểm tra thực hiện pháp luật bảo hiểm xã hội: Vướng quy định, khó thực thi

An sinh xã hội: Bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động

Theo đó, Công văn số 341/BHXH-BT nêu rõ, việc khai thác, sử dụng chức năng thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT đột xuất trên phần mềm TST thực hiện theo Quyết định số 1518/QĐ-BHXH ngày 18/10/2016 của BHXH Việt Nam ban hành quy định thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp và hoạt động thanh tra của BHXH Việt Nam; Quyết định số 704/QĐ-BHXH ngày 22/5/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1518/QĐ-BHXH; Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.

Để khắc phục tình trạng nợ BHXH, BHYT và khai thác có hiệu quả chức năng ứng dụng trên phần mềm quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (TST), BHXH Việt Nam hướng dẫn một số nội dung như sau:

Đối với BHXH cấp tỉnh, Phòng Khai thác và Thu nợ tổng hợp, rà soát và đối chiếu các đơn vị thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT đột xuất do phần mềm TST cung cấp với kế hoạch thanh tra trên địa bàn; trình Giám đốc BHXH tỉnh phê duyệt, ban hành quyết định thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT đột xuất.

Chuẩn bị tài liệu, chứng từ, dữ liệu liên quan đến các đơn vị được thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT đột xuất như: Hồ sơ do đơn vị, người lao động kê khai gửi cơ quan BHXH (Mẫu D02-TS, D01-TS, TK3-TS, TK1-TS và giấy tờ kèm theo nếu có; C12-TS, D02a-TS, D04a,b,e,h-TS, D09a-TS, D10a-TS… ban hành theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH); dữ liệu về danh sách đóng BHXH, BHYT được kết xuất từ phần mềm TST của cơ quan BHXH, dữ liệu của cơ quan Thuế hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp cho BHXH…

Đồng thời, tổ chức thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT đột xuất theo quy định; đôn đốc, theo dõi việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra theo quy định; tổng hợp, cập nhập kết luận thanh tra vào phần mềm TST theo Mẫu số 01 để đôn đôc, báo cáo BHXH Việt Nam.

Phòng Quản lý Thu cung cấp tài liệu, chứng từ liên quan đến các đơn vị được thanh tra theo đề nghị của các Phòng liên quan; phối hợp tổ chức thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT đột xuất; đôn đốc, theo dõi việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra theo quy định…

Đối với BHXH Việt Nam, hàng tháng, Ban Thu đôn đốc, kiểm tra việc thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT đột xuất do phần mềm TST cung cấp; tổng hợp, đề xuất, báo cáo Tổng Giám đốc; hàng tháng trực tiếp hoặc phối hợp với Vụ Thanh tra - Kiểm tra tiến hành thanh tra đột xuất các đơn vị chưa thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT đột xuất do phần mềm TST cung cấp. Trước khi thực hiện tổ chức đột xuất thanh tra, Giám đốc BHXH tỉnh trực tiếp báo cáo, giải trình với BHXH Việt Nam.

Vụ Thanh tra - Kiểm tra hướng dẫn việc tổ chức thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT đột xuất và xử lý các vướng mắc trong quá trình thực hiện theo quy định; đôn đốc, theo dõi việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra theo quy định.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM