VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Điều kiện để được làm thủ tục hải quan trong lúc bị cưỡng chế thuế

Doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện quy định để được làm thủ tục hải quan trong lúc bị cưỡng chế thuế. Nguồn: PV.

Điều kiện để được làm thủ tục hải quan trong lúc bị cưỡng chế thuế

Để cơ quan Hải quan chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế hoặc tạm dừng áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan, Doanh nghiệp phải nộp dần tiền thuế nợ hoặc phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 5 Điều 46 Nghị định 127/2013/NĐ-CP.

Hải quan tăng cường hợp tác với Hiệp hội thép Việt Nam

SCCP 2- APEC 2017: Sẽ diễn ra vào tháng 8 tại TP. Hồ Chí Minh

Hải quan Cao Bằng: Hàng hóa qua địa bàn giảm mạnh

Điểm nhấn hiện đại hóa Hải quan và doanh nghiệp ưu tiên

Đó là hướng dẫn của Tổng cục Hải quan trước đề nghị của Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh XNK Tuyên Quang về việc được làm thủ tục hải quan trong lúc bị cưỡng chế thuế. 

Theo phân tích của Tổng cục Hải quan, tại Khoản 1 Điều 48 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 quy định: "1. Trong thời gian giải quyết khiếu nại, khởi kiện của người nộp thuế về số tiền thuế do cơ quan quản lý thuế tính hoặc ấn định, người nộp thuế vẫn phải nộp đủ số tiền thuế đó, trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định tạm đình chỉ thực hiện quyết định tính thuế, quyết định ấn định thuế của cơ quan quản lý thuế".

Theo quy định trên, trong thời gian chờ giải quyết khiếu nại, Công ty vẫn phải nộp đủ tiền thuế theo Quyết định ấn định thuế của cơ quan Hải quan.

Về cưỡng chế thuế, Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại Điều 28 Thông tư số 155/2016/TT-BTC ngày 20/10/2016 thì: "Đối với các trường hợp ấn định thuế sau khi hàng hóa đã thông quan, nếu quá 90 ngày, kế từ ngày hết thời hạn chấp hành quyết định ấn định thuế mà người nộp thuế hoặc người bảo lãnh không tự nguyện chấp hành quyết định, ấn định thuế thì cơ quan Hải quan thực hiện cưỡng chế theo quy định. Thời hạn chấp hành quyết định ấn định thuế theo quy định tại Điều này là ngày cơ quan Hải quan ban hành quyết định ấn định thuế theo Thông tư số 38/2015/TT- BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, Khoản 1 Điều 31 Thông tư 155/2016/TT-BTC quy định rõ Trường hợp chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế; tạm dừng áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan. Cụ thể:

Người nộp thuế thuộc đối tượng bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế được cơ quan Hải quan cho phép nộp dần tiền thuế nợ theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chỉnh phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;

Người nộp thuế đã được tạm dừng áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan theo quy định khoản 5 Điều 46 Nghị định 127/2013/NĐ-CP.

Theo quy định trên, đối với các trường hợp ấn định thuế sau khi hàng hóa đã thông quan, nếu quá 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn chấp hành quyết định ấn định thuế mà người nộp thuế không nộp thuế thì cơ quan Hải quan thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định. Để chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế hoặc tạm dừng áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan, đề nghị Công ty nghiên cứu việc nộp dần tiền thuế nợ hoặc phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 5 Điều 46 Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 và khoản 2 Điều 31 Thông tư 155/2016/TT-BTC nêu trên.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM