VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Những điều kiện để được nộp dần tiền nợ thuế

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan đầu tư gia công, Cục Hải quan Hải Phòng. Nguồn: PV.

Những điều kiện để được nộp dần tiền nợ thuế

Doanh nghiệp được nộp dần tiền thuế nợ trong thời hạn tối đa không quá 6 tháng với các điều kiện: có bảo lãnh của tổ chức tín dụng với số tiền nợ thuế đề nghị được nộp dần; ngoài số tiền nợ thuế này, Công ty không có nợ thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt quá hạn nào khác; phải nộp tiền chậm nộp theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp trong thời gian nộp dần tiền thuế nợ…

Thời gian thông quan hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành

Hải quan Lạng Sơn: Bắt giữ 1 tấn pháo vận chuyển trái phép

Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 5 bánh ma túy tổng hợp dạng đá

Triển khai thực hiện Nghị định 97/2017/NĐ-CP trong toàn ngành Hải quan

Đó là hướng dẫn của Tổng cục Hải quan trước thắc mắc của Cục Hải quan Hải Phòng về đề nghị của Công ty TNHH Sumo Việt Nam xin được nộp dần nợ thuế.

Theo phân tích của Tổng cục Hải quan, tại khoản 2 Điều 3 Luật số 106/2016/QH13 (sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 92 Luật Quản lý thuế) quy định: "Chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế thuế đối với trường hợp người nộp thuế được cơ quan quản lý thuế cho phép nộp dần tiền nợ thuế trong thời hạn không quá mười hai tháng, kể từ ngày bắt đầu của thời hạn cưỡng chế thuế. Việc nộp dần tiền nợ thuế được xem xét trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế và phải có bảo lãnh cùa tổ chức tín dụng, Người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp".

Bên cạnh đó, tại khoản 2 Điều 93 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 quy định: "Các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quy định tại khoản 1 Điều này chấm dứt hiệu lực, kể từ khi tiền thuế, tiền phạt đã được nộp đủ vào ngân sách nhà nước".

Cũng quy định về nội dung này, tại Điều 39 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế thì:"Người nộp thuế thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, nhưng không có khả năng nộp đủ số thuế nợ trong một lần thì được nộp dần tiền thuế nợ trong thời hạn tối đa không quá 12 tháng kể từ ngày bắt đầu của thời hạn cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế nếu có bảo lãnh của tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật về số tiền thuế nợ đề nghị nộp dần và cam kết tiến độ thực hiện nộp dần tiền thuế nợ, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước".

Và điểm b khoản 1 Điều 134 Thông tư 38/2015/TT-BTC cũng đã quy định: "Tiền nợ thuế trên 1 tỷ đồng đến 2 tỷ đồng, thời hạn nộp dần tiền thuế tối đa không quá 6 tháng”.

Với những quy định trên, Tổng cục Hải quan cho biết, Công ty TNHH Sumo Việt Nam được nộp dần tiền thuế nợ trong thời hạn tối đa không quá 6 tháng với các điều kiện: có bảo lãnh của tổ chức tín dụng với số tiền nợ thuế đề nghị được nộp dần; Ngoài số tiền nợ thuế, Công ty không có nợ thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt quá hạn nào khác (phải nộp ngay tiền chậm nộp hiện đang nợ); các lô hàng phát sinh phải nộp đủ số tiền thuế trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng hoặc phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng; phải nộp tiền chậm nộp theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp trong thời gian nộp dần tiền thuế nợ.

Công ty phải thực hiện nộp dần số tiền thuế nợ và tiền chậm nộp phát sinh theo tháng như kế hoạch cam kết. Nếu vi phạm cam kết thì Công ty không được tiếp tục nộp dần tiền thuế, tiền chậm nộp còn nợ, tổ chức bảo lãnh có trách nhiệm nộp thay người nộp thuế tiền nợ thuế, tiền chậm nộp theo quy định.

Trình tự, thủ tục, hồ sơ, thẩm quyền, thời hạn giải quyết, thời gian nộp dần tiền thuế nợ được quy định cụ thể tại Điều 39 Nghị định 83/2013/NĐ-CP và Điều 134 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Được biết, Công ty TNHH Sumo Việt Nam đang nợ hơn 1,4 tỷ đồng tiền thuế và gần 474 triệu tiền phạt chậm nộp tại Cục Hải quan Hải Phòng.

Theo baohaiquan.vn

Có thể bạn quan tâm