VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Tổng cục Hải quan phê duyệt Lịch Công bố thông tin thống kê nhà nước về hải quan năm 2014

(Tài chính) Ngày 13/12/2013, Tổng cục Hải quan đã phê duyệt Lịch Công bố thông tin thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của năm 2014.

Việc phê duyệt được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 34/2013/QĐ-TTg ngày 04/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chính sách phổ biến thông tin thống kê nhà nước, Thông tư số 168/2011/TT-BTC ngày 21/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Quyết định số 3055/QĐ-TCHQ ngày 28/12/2012 của Tổng cục Hải quan ban hành quy chế công bố thông tin thống kê hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Cơ quan Thống kê Liên hợp quốc (UNSD) cũng khuyến nghị các cơ quan, tổ chức sản xuất số liệu thống kê thực hiện xây dựng và thông báo trước lịch công bố/phổ biến thông tin thống kê.

Hiện nay, ở Việt Nam, bên cạnh Tổng cục Thống kê thì Tổng cục Hải quan là cơ quan nhà nước thứ hai công bố theo thông tin thống kê theo lịch. Năm 2014 là năm thứ hai Tổng cục Hải quan xây dựng lịch công bố thông tin thống kê. Việc thực hiện công bố thông tin thống kê theo Lịch đảm bảo: Thứ nhất, tính công khai, minh bạch, chính xác về thời điểm, cách thức công bố thông tin thống kê; thứ hai, quyền bình đẳng tiếp cận thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân đối với các thông tin tổng hợp và cuối cùng, chuyển tải thông tin thống kê nhanh chóng đến người sử dụng tin.

Theo quy định, Lịch Công bố thông tin nói trên được xây dựng trước hàng năm và thông báo công khai (chậm nhất vào ngày 15/12 của năm hiện hành), rộng rãi tới các tổ chức và cá nhân sử dụng tin trên trang, cổng thông tin điện tử của cơ quan Hải quan.

Sau 6 tháng đầu năm thực hiện Lịch Công bố thông tin, cơ quan Hải quan sẽ tiến hành rà soát tiến độ thực hiện. Trong trường hợp có điều chỉnh, bổ sung sẽ thông báo kịp thời cho các tổ chức, cá nhân sử dụng tin trên Cổng Thông tin điện tử của ngành Hải quan tại địa chỉ: www.customs.gov.vn. Theo kế hoạch, việc điều chỉnh các số liệu thống kê sơ bộ 6 tháng đầu năm 2014 sẽ được thực hiện và công bố trong tháng 9/2014 và số liệu chính thức của cả năm 2014 sẽ được công bố rộng rãi vào cuối tháng 4/2015.

Các tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin thống kê có thể chủ động căn cứ vào Lịch Công bố thông tin của Tổng cục Hải quan để chủ động khai thác các số liệu thống kê phục vụ cho các mục đích riêng. Hiện nay, Tổng cục Hải quan thực hiện công bố số liệu ở 3 trạng thái (sơ bộ, điều chỉnh và chính thức). Các số liệu thống kê ước tính chỉ phục vụ cho mục đích báo cáo.

Nhấn vào liên kết này để biết Lịch Công bố thông tin thống kê nhà nước về Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu năm 2014 (dịnh dạng PDF) do Tổng cục Hải quan thực hiện. Ngoài ra, người sử dụng tin còn có thể truy cập các thông tin về Lịch Công bố này đăng tải tại Mục “Thông tin sắp công bố/Thông tin mới công bố” và Mục "Công bố thông tin" trên Chuyên trang Thống kê Hải quan thuộc Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan.

Theo customs.gov.vn

Có thể bạn quan tâm