6 giải pháp tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

(Taichinh) - Xác định bảo vệ chính trị nội bộ là công tác có ý nghĩa quan trọng, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả công tác này trong toàn Đảng bộ.
Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khoá XII, nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt Đại hội.Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khoá XII, nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt Đại hội.

Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế trong triển khai thực hiện công tác bảo về chính trị nội bộ thời gian qua, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã đề ra 6 giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường hơn nữa công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong thời gian tới, cụ thể:

Một là, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc quy định số 57-QĐ/TW, ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”; Thông báo Kết luận số 104-KL/TW, ngày 27/9/2012 của Bộ Chính trị về chsinh sách sử dụng và quản lý cán bộ, đảng viên có vấn đề về lịch sử chính trị; Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 21/7/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài; Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị trong tình hình hiện nay. Gắn với nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, của từng đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo về công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong toàn Khối.

Hai là, thường xuyên giáo dục cho cán bộ, đảng viên nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Chú trọng việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác bảo vệ chính trị đối với cán bộ, đảng viên để công tác bảo vệ chính trị nội bộ thật sự xuất phát từ nhiệm vụ chính trị của Đảng, gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Ba là, tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên ra nước ngoài và quan hệ, tiếp xúc với tổ chức, cá nhân có yếu tố nước ngoài; thực hiện nghiêm các quy định về nhiệm vụ của đảng viên khi đi ra nước ngoài và cấp ủy đảng viên có đảng viên ra nước ngoài. Giáo dục cho cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước.

Bốn là, tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác bảo vệ chính trị nội bộ cho cán bộ trực tiếp làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ để nâng cao trình độ, nhận thức và năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Năm là, có cơ chế phối hợp với các cơ quan có liên quan về việc nắm bắt chính trị hiện nay của cán bộ, đảng viên.

Sáu là, cần có hệ thống cơ quan chuyên trách từ cấp ủy cơ sở để tham mưu, theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các nội dung về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

PV.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục