Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương: 5 nhiệm vụ chủ yếu thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương: 5 nhiệm vụ chủ yếu thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW

Hội nghị toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã nêu bật những nội dung trọng tâm về cụ thể hóa việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đưa việc học tập và làm theo gương Bác trở thành việc làm thường xuyên, quan trọng, từng bước đi vào chiều sâu trong các tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và của mỗi cán bộ, đảng viên.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XII của Đảng và phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, trong thời gian tới, Đảng uỷ Bộ Tài chính sẽ quyết tâm chỉ đạo việc quán triệt, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và xem đây là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng một cách toàn diện.

Quan điểm và những giải pháp mới về xây dựng Đảng trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng

Quan điểm và những giải pháp mới về xây dựng Đảng trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thảo luận dân chủ và thống nhất rất cao với các Dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI trình Đại hội. Các văn kiện Đại hội XII của Đảng, đặc biệt là Báo cáo chính trị có nhiều điểm mới so với Báo cáo chính trị ở Đại hội XI. Điều đó, thể hiện quá trình phát triển nhận thức, tư duy lý luận và sự vận dụng sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước của Đảng ta.

Thi đua – Khen thưởng: Yếu tố quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Thi đua – Khen thưởng: Yếu tố quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Ngày 7/6, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Thi đua – Khen thưởng (TĐ-KT) Trung ương tổ chức Tọa đàm "Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng". Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐ-KT Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại của Đảng trong tình hình mới

 Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại của Đảng trong tình hình mới
Trong những năm vừa qua, công tác đối ngoại đảng đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, tạo điều kiện thuận lợi chung cho công tác đối ngoại của đất nước, góp phần củng cố nền tảng chính trị, tăng cường sự gắn kết, bổ sung và thống nhất trong thực tiễn triển khai hoạt động đối ngoại giữa đối ngoại đảng với ngoại giao nhà nước và ngoại giao nhân dân, đóng góp quan trọng vào thành quả của công tác đối ngoại trong việc tạo ra thế và lực mới cho đất nước. Đó chính là tiền đề, động lực để đối ngoại đảng tiếp tục phát triển, đưa quan hệ đối ngoại của Đảng ta, nước ta đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng, hiệu quả hội nhập quốc tế, phục vụ đắc lực nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quán triệt chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, trong thời gian tới, công tác đối ngoại đảng cần chú trọng mở rộng, làm sâu sắc hơn nữa các mối quan hệ, cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại.