Ban Dân vận Trung ương Triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Ban Dân vận Trung ương Triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Ngày 27/5, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương đã tổ chức Hội nghị triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân vận. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Các đơn vị khu vực phía Nam học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Các đơn vị khu vực phía Nam học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Ngày 25/5, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối cho hơn 600 cán bộ, đảng viên của các tổ chức đảng thuộc Đảng ủy Khối khu vực phía Nam.

Chương trình hành động của Ủy ban Dân tộc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Chương trình hành động của Ủy ban Dân tộc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Dân tộc đặt ra nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi. Đáng chú ý, đó là: Giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số mỗi năm 3,5%; đảm bảo thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn dân tộc tăng gấp 2,5 lần so với hiện nay...

Ban Dân vận Trung ương ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng về công tác dân vận

Ban Dân vận Trung ương ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng về công tác dân vận
Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác dân vận, góp phần thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát, sáu nhiệm vụ trọng tâm và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020, Ban Dân vận Trung ương đã ban hành Chương trình số 31-Ctr/BDVTW ngày 18/5/2016 thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng về công tác dân vận.

Bộ Chính trị chỉ thị đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Bộ Chính trị chỉ thị đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", ngày 15/5/2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên

 Tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên
Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng nhấn mạnh nhiệm vụ: “Nâng cao bản lĩnh chính trị, trí tuệ, tính chiến đấu của toàn Đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp; không dao động trước bất kỳ tình huống nào”(1). Trước yêu cầu của thực tiễn công tác xây dựng Đảng, cần nhận thức, quán triệt và có các giải pháp hiệu quả để tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên.