Chủ động triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp

Đỗ Hải

(Taichinh) -
(Tài chính) Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính (nhiệm kỳ 2015- 2020) là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với ngành Tài chính, dự kiến sẽ được tổ chức vào quý III/2015. Để Đại hội thành công tốt đẹp, ngay từ cuối năm 2014, Đảng bộ Bộ Tài chính đã triển khai đồng bộ công tác chuẩn bị tổ chức từ cấp cơ sở. Đây cũng là bước chuẩn bị kỹ lưỡng và quan trọng để công tác tổ chức Đại hội đạt được kết quả mong đợi.

Chủ động triển khai các nhiệm vụ quan trọng

Theo Chỉ thị số 36/CT-TW ngày 30/5/2014 về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Ðảng, Ðại hội lần thứ XII của Ðảng sẽ tiến hành vào quý I/2016; Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở bắt đầu từ tháng 4/2015. Ðây là sự kiện trọng đại trong đời sống chính trị của đất nước. Tư tưởng chỉ đạo, yêu cầu trong Chỉ thị của Bộ Chính trị là công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội XII của Ðảng phải được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, đặc biệt là phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ cương của Ðảng; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân…

Ngay sau khi Chỉ thị 36/CT-TW được ban hành, Đảng ủy Bộ Tài chính đã nhanh chóng vào cuộc thực hiện bằng những hành động cụ thể với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương, sát sao. Ngày 17/11/2014, Đảng ủy Bộ Tài chính đã ban hành Kế hoạch số 544/KH-ĐU về Đại hội Đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Bộ Tài chính tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức các hoạt động tuyên truyền về nội dung chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ 24 (nhiệm kỳ 2015-2020) và Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Hướng dẫn và tập huấn công tác triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp theo hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Tiến hành rà soát đội ngũ cấp ủy các cấp của toàn Đảng bộ và thực hiện việc chuẩn bị báo cáo về công tác xây dựng Đảng (nhiệm kỳ 2010-2015). Trong đó, chú trọng tổng kết, tham mưu xây dựng cấp ủy các cấp, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng và tính kế thừa, phát triển của đội ngũ cán bộ theo quy hoạch; gắn công tác nhân sự cấp ủy với quy hoạch nhân sự của các cấp chính quyền.

Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính (nhiệm kỳ 2015-2020) là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với ngành Tài chính dự kiến sẽ diễn ra vào quý III/2015. Hội nghị tổ chức nhằm bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính (nhiệm kỳ 2015-2020); bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Đồng thời, thảo luận và thông qua Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ lần thứ 23 (nhiệm kỳ 2010-2015), phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ Bộ Tài chính (nhiệm kỳ 2015-2020)… Qua đó, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể, của cán bộ, đảng viên và quần chúng vào văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính (nhiệm kỳ 2015-2020) là cơ hội để phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức đoàn thể, của cán bộ, đảng viên và quần chúng vào văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

Để triển khai đồng bộ và hiệu quả công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội, ngay trong năm 2014, Đảng ủy Bộ Tài chính đã ban hành một loạt văn bản quan trọng, cụ thể như: Công văn số 295-KH/ĐUTC ngày 17/11/2014 về kế hoạch Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ Tài chính tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Công văn số 296-HD/ĐUTC ngày 17/11/2014 hướng dẫn công tác nhân sự cấp ủy Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ Tài chính tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Quyết định số 225-QĐ/ ĐUTC, ngày 10/12/2014 Lập tiểu ban nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2015-2020; Quyết định số 226-QĐ/ĐUTC, ngày 10/12/2014 Lập tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2015-2020; Quyết định số 227-QĐ/ĐUTC, ngày 10/12/2014 Lập tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2015-2020; Công văn số 342-CV/ĐU ngày 25/12/2014 về việc tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2015-2020…

Tập trung làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm

Có thể nói, muốn Đại hội diễn ra thành công, công tác tổ chức, đưa ra kế hoạch hành động, hướng dẫn thực hiện có vai trò quyết định. Với việc ban hành đồng bộ các nội dung chuẩn bị nói trên, công tác chuẩn bị của Đảng ủy Bộ Tài chính đang được triển khai hiệu quả, khẩn trương, đúng Điều lệ Đảng và tinh thần Chỉ thị số 36/CT-TW của Bộ Chính trị.

Ngoài những hoạt động trên, Đảng ủy Bộ Tài chính đã tiến hành lấy ý kiến các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; các Ban Đảng thuộc Đảng ủy Bộ và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành nhằm sớm hoàn thành dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội. Trong phiên họp Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ tổ chức ngày 30/1/2015, những nội dung quan trọng của công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp một lần nữa được đồng chí Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Bộ quán triệt với các đại biểu tham dự. Trước đó, ngày 15/1/2015, công tác tuyên truyền, chuẩn bị cho Đại hội cũng được đồng chí Bí thư Đảng ủy Bộ trực tiếp chỉ đạo, điều hành, rà soát các đầu mối cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, bao gồm: Cục Kế hoạch Tài chính, Văn phòng Bộ, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Văn phòng Đảng ủy, Tạp chí Tài chính... nhằm quán triệt các nhiệm vụ được giao. Việc phân định rõ trách nhiệm và nhiệm vụ của từng Tiểu ban phục vụ đại hội, tạo điều kiện hỗ trợ cho công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ Bộ đã và đang được thực hiện một cách đúng trình tự, thời gian và đạt hiệu quả cao, thể hiện qua báo cáo của các đảng bộ, chi bộ.

Tin tưởng rằng, với việc thực hiện đồng bộ công tác chuẩn bị, sự vào cuộc thể hiện được trí tuệ, trách nhiệm của cấp ủy đảng các cấp trong toàn Đảng bộ, Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính (nhiệm kỳ 2015- 2020), nhất định sẽ được thành công tốt đẹp, góp phần vào thành công của Đại hội Đảng Bộ Khối các cơ quan Trung ương cũng như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Theo Tapchitaichinh.vn

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục