Đảng bộ Bộ Tài chính tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

(Taichinh) -

Ngày 22/4/2016, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho cán bộ chủ chốt các cấp trong toàn ngành Tài chính và cán bộ, đảng viên thuộc khối cơ quan Bộ Tài chính.

Toàn cảnh Hội nghị quán triệt Nghị quyết XII của Đảng, ngày 22/4.Toàn cảnh Hội nghị quán triệt Nghị quyết XII của Đảng, ngày 22/4.

Dự Hội nghị có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; đồng chí Phạm Văn Linh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí và các cán bộ chủ chốt các cấp trong toàn ngành Tài chính.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, mục đích của buổi học tập tập này là nhằm khơi dậy phong trào thi đua yêu nước trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong ngành Tài chính. Đồng thời, xem đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng và sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, cổ vũ, động viên cán bộ đảng viên phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường góp phần quan trọng tăng cường xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị về chính trị tư tưởng.

Bộ trưởng cũng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu, phải chịu trách nhiệm chỉ đạo xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng giai đoạn 2016-2020 với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế tài chính, huy động phân phối quản lý sử dụng các nguồn lực tài chính trong xã hội hiệu quả, công bằng theo các yêu cầu và định hướng phát triển kinh tế xã hội đất nước; từng bước cơ cấu lại NSNN, tiếp tục ưu tiên đầu tư hợp lý cho con người và giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường công tác quản lý, giám sát tài chính, đảm bảo an toàn nợ công.

Để đạt được mục tiêu trên, Bộ Tài chính cũng đã đề ra 10 nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để thực hiện Chương trình hành động giai đoạn 2016-2020, cụ thể:

Một là, tiếp tục hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực tài chính đảm bảo tính đồng bộ, phù hợp với nguyên tắc và quy luật của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, chủ động.

Hai là, tăng cường hiệu quả, đa dạng hóa nguồn lực tài chính cho đầu tư phát triển, tiếp tục cải cách đổi mới hệ thống thuế, phí, lệ phí theo các mục tiêu và định hướng đã đề ra.

Ba là, tăng cường hiệu quả phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn lực tài chính công gắn với quá trình tái cơ cấu nền kinh tế.

Bốn là, đẩy mạnh quá trình đổi mới cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công.

Năm là, nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực DNNN gắn với việc thực hiện có hiệu quả quá trình tái cấu trúc DNNN.

Sáu là, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật đối với thị trường tài chính, bảo hiểm và dịch vụ kế toán, kiểm toán.

Bảy là, tăng cường và chủ động hội nhập quốc tế trong lĩnh vực tài chính.

Tám là, tăng cường năng lực, hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành Tài chính; thực hiện phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm.

Chín là, tăng cường năng lực giám sát tài chính quốc gia, đảm bảo an ninh, an toàn tài chính công.

Mười là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Linh – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương giới thiệu những nội dung cơ bản nhất của Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Báo cáo chính trị; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nghiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương về “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay” cũng như các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đưa Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn công tác trên mọi lĩnh vực của ngành Tài chính.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, thay mặt Ban Cán sự Đảng, đồng chí Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính đã bày tỏ sự cảm ơn đồng chí Phạm Văn Linh – Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương đã trình bày sâu sắc về những vấn đề liên quan đến Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đồng thời, Bí thư Đảng ủy yêu cầu toàn thể cán bộ, đảng viên ngành Tài chính tiếp tục đoàn kết, thống nhất, học tập và hành động để cụ thể hóa những nội dung của Nghị quyết và Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, từ đó phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ tài chính - ngân sách giai đoạn 2016-2020./.

PV.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục