Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương: Phát huy hiệu quả công tác tuyên giáo trong năm 2016

(Taichinh) - Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương cũng như Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, ngày 26/02/2016, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã ban hành Chương trình số 01-CTr/BTG về Chương trình công tác tuyên giáo năm 2016 nhằm góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.
Ban Chấp hành Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương lần thứ III nhiệm kỳ 2015-2020.Ban Chấp hành Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương lần thứ III nhiệm kỳ 2015-2020.

Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cũng như Nghị quyết Đại hội lần thứ XII Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Vì vậy, công tác tuyên giáo trong năm 2016 được Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối xác định là một trong những công tác trọng tâm trong việc tham mưu chỉ đạo và tổ chức quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Đảng ủy Khối; trọng tâm là quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ Khối, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 trong Đảng bộ Khối; các nghị quyết chuyên đề về hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chỉ thị của Đảng về lãnh đạo tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, Ban Tuyên giáo sẽ chủ trì, tham mưu, xây dựng Nghị quyết trình Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối”; xây dựng Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối về “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy và cán bộ công chức trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn”; xây dựng Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Đổi mới việc quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng” và “Đổi mới phương thức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Đồng thời, Ban Tuyên giao các cấp phối hợp với các đảng ủy trực thuộc, cơ quan báo chí của các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương trong việc tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; quán triệt Văn kiện Đại hội XII của Đảng; kết quả thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và Đảng bộ Khối; tuyên truyền sâu rộng trong các cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Xây dựng Kế hoạch, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; nghiên cứu, tham mưu ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, chú trọng thể chế hóa các văn bản quy phạm pháp luật, các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước.

Trong năm 2016, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nắm tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên; làm tốt công tác nghiên cứu dư luận xã hội, tổng hợp, phân tích và dự báo những diễn biến, xu hướng tư tưởng có thể xảy ra; kịp thời báo cáo tham mưu với Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và cấp ủy đảng các cấp chỉ đạo giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những vấn đề mới phát sinh; bảo đảm giữ vững ổn định chính trị tư tưởng và đồng thuận trong Đảng bộ Khối. Đồng thời, Ban Tuyên giáo Đảng ủy định hướng hoạt động giáo dục lý luận chính trị tại cấp ủy đảng cơ sở, bảo đảm đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; định hướng thông tin, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc, bôi nhọ, thủ đoạn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Chủ động, thường xuyên nắm tình hình những điểm nóng ở cơ sở, tư tưởng, dư luận, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến quyền lợi của cán bộ, đảng viên, quần chúng, kịp thời tham mưu cho cấp ủy đảng các biện pháp giải quyết bảo đảm đúng quy định của pháp luật, các nội quy, quy chế trong các cơ quan.

Ban Tuyên giáo tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với dịp Kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2016), nêu gương người tốt, việc tốt trong công tác; tham mưu đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW trong Đảng bộ Khối theo chỉ đạo của Trung ương. Đổi mới nội dung, phương thức tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn giữa “xây” và “chống”, lấy cái tốt đẹp dẹp cái xấu, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cũng yêu cầu các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối tập trung chỉ đạo hệ thống tuyên giáo của đảng bộ tham mưu, hướng dẫn cấp ủy đảng trực thuộc và cán bộ, đảng viên tổ chức thực hiện các nội dung của Chỉ thị 03-CT/TW, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và trở thành nhiệm vụ thường xuyên của đội ngũ cán bộ, đảng viên, làm cho việc thực hiện Chỉ thị trở thành nhu cầu tự thân của cán bộ, đảng viên.

Trong công tác trọng tâm năm 2016, Ban tuyên giáo các cấp trong Đảng bộ Khối cần chủ động, tích cực nghiên cứu, tham mưu cho cấp ủy đảng cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương liên quan đến lĩnh vực tuyên giáo, bảo đảm từng bước thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Đảng ủy Khối trong cấp ủy đảng cơ sở. Đồng thời, tăng cường công tác thông tin, trao đổi kinh nghiệm, nghiệp vụ công tác tuyên giáo giữa các đảng ủy trong Đảng bộ Khối, khuyến khích việc tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác tuyên giáo; nâng cao năng lực nghiên cứu, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên giáo của Đảng bộ Khối.

Thời gian tới, Ban tuyên giáo Đảng ủy tiếp tục tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo; kiện toàn, hướng dẫn, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên và cộng tác viên dư luận xã hội của Đảng ủy Khối, bảo đảm chế độ chính sách phù hợp để đội ngũ này hoạt động hiệu quả; phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng làm công tác tuyên giáo, nhất là đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội trong Đảng bộ Khối. Ban Tuyên giáo Đảng ủy yêu cầu đội ngũ báo cáo viên các cấp chủ động cung cấp thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế, về chính sách, pháp luật, quy chế, quy định mới của Đảng và Nhà nước cho cán bộ, đảng viên, quần chúng; kịp thời ngăn chặn những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ cơ quan, đơn vị.

Trong năm 2016 và các năm tiếp theo, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cũng chsu trọng công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Đảng ủy Khối; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ở cơ sở; chú trọng kiểm tra, giám sát kết quả công tác trên lĩnh vực tuyên giáo theo chương trình công tác năm của cấp ủy trong đảng bộ; đưa kết quả kiểm tra, giám sát vào tiêu chí thi đua, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2016.

PV.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục