VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đảng bộ Bộ Tài chính:

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XII của Đảng và phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, trong thời gian tới, Đảng uỷ Bộ Tài chính sẽ quyết tâm chỉ đạo việc quán triệt, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và xem đây là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng một cách toàn diện.

Điện Biên: Tập trung vào 5 nhiệm vụ chủ yếu và 3 khâu đột phá trong thời gian tới

Quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trong toàn ngành Tài chính

Bộ Tài chính tổ chức quán triệt Nghị quyết XII của Đảng

Ngày 15/05/2016, Bộ Chính trị Khóa XII đã ban hành Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân;

Đặc biệt, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.

Kịp thời nhận thức tầm quan trọng, ý nghĩa đặc biệt của Chỉ thị số 05-CT/TW đối với công tác xây dựng Đảng; Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XII của Đảng và phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, trong thời gian tới, Đảng uỷ Bộ Tài chính sẽ quyết tâm chỉ đạo việc quán triệt, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và xem đây là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng một cách toàn diện, cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, tác phong.

Qua đó, góp phần bồi đắp, phát huy phẩm chất cao đẹp của người cán bộ Tài chính: “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư” xây dựng ngành Tài chính Việt Nam vững mạnh mọi mặt; thực hiện tốt công tác tài chính - ngân sách nhà nước, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng trong tình hình mới.

Để Chỉ thị 05-CT/TW đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ và mang lại hiệu quả thiết thực, Đảng bộ Bộ Tài chính sẽ quán triệt, thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau đây:

Một là, tổ chức học tập, quán triệt về nội dung của Chỉ thị 05-CT/TW để mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn ngành Tài chính thấy được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung tuyên truyền để mỗi cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính thấy được nền tảng tư tưởng, hệ thống các giá trị đạo đức xã hội tốt đẹp trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thông qua đó, làm cho mọi cá nhân, đơn vị trong toàn Ngành nhận thức đầy đủ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một chủ trương lớn của Đảng. Đây vừa là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, vừa là nhiệm vụ cơ bản lâu dài trong xây dựng ngành Tài chính và đất nước.

Về nội dung, cần làm cho mỗi cán bộ, đảng viên ngành Tài chính nhận thức rõ tư tưởng của Bác, nhất là hệ thống quan điểm về xây dựng, phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; về đạo đức cách mạng; về chăm lo, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; về xây dựng Đảng.

Đó là tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, dân tộc lên trên tất cả; Hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân; Hết lòng yêu thương đồng bào, đồng chí, yêu thương con người; “Cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư”, thật sự là công bộc của nhân dân, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội.

Đó là phong cách Hồ Chí Minh về tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, luôn gắn chặt lý luận với thực tiễn; Làm việc dân chủ, khoa học, kỹ lưỡng, cụ thể, tới nơi, tới chốn; Ứng xử văn hóa, tinh tế, đầy tính nhân văn, thấm đậm tinh thần yêu dân, trọng dân, vì dân; Nói đi đôi với làm, đi vào lòng người; Nói và viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; Sống thanh cao, trong sạch, giản dị, quần chúng, dân chủ…

Hai là, đưa việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung sinh hoạt thường xuyên, quan trọng của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính và trong toàn Ngành… tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện đạo đức công vụ, cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức… trong thực thi nhiệm vụ.

Cụ thể, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực thuế, hải quan, không ngừng nâng cao hiệu quả phục vụ doanh nghiệp và người dân, góp phần tích cực cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong giai đoạn phát triển mới…

Ba là, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng nói chung và Đảng bộ Bộ Tài chính nói riêng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức;

Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ;

Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xây dựng người cán bộ Tài chính kiểu mẫu trong thời kỳ mới là “công bộc của dân”, có tri thức, trình độ, thấm nhuần đạo đức cách mạng, hết lòng phục vụ nhân dân và phụng sự Tổ quốc như lời dạy của Bác.

Bốn là, coi trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành Tài chính về việc học tập và làm tư tưởng, phong cách, đạo đức của Bác. Thủ trưởng các đơn vị, cấp ủy, cán bộ chủ chốt các cấp trong ngành Tài chính thực hiện tốt việc nêu gương, tự giác học trước, làm trước, mang lại hiệu quả thiết thực, được mọi người tôn vinh.

Việc nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ “nói suông, vận động suông” mà phải trở thành những quy định, sự ràng buộc trách nhiệm để mỗi người tự giác thực hiện.

Năm là, các cấp ủy thuộc khối Học viện Tài chính và các trường đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc Bộ Tài chính phối hợp với lãnh đạo học viện, nhà trường để chỉ đạo việc tiếp tục biên tập, biên soạn nội dung chuyên đề giảng dạy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện đạo đức công vụ, bảo đảm phù hợp với từng đối tượng học viên, sinh viên và với yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài chính.

Sáu là, chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, giới thiệu những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, đồng thời phê phán những tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị chưa thực sự chú trọng, còn hình thức để tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Mặt khác, phải xây dựng, hoàn thiện hệ thống tiêu chí của tập thể, cá nhân điển hình làm cơ sở để phấn đấu, bình xét, khen thưởng; Kết hợp chặt chẽ giữa nhân rộng điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW với việc phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Bảy là, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm và cả nhiệm kỳ; Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tiêu cực trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu;

Kịp thời phát hiện, uốn nắn những hạn chế, yếu kém, nhất là những yếu kém trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng. Gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”.

Qua kiểm tra, giám sát, tổng kết, rút kinh nghiệm, phát hiện kịp thời những cá nhân, tập thể làm tốt, mô hình hay để kịp thời biểu dương, nhân rộng và nhắc nhở, chấn chỉnh những nơi làm chưa tốt, hiệu quả chưa cao, chưa tạo thành phong trào rộng khắp trong mỗi cơ quan, đơn vị, góp phần phấn đấu giúp toàn ngành Tài chính hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2015-2020.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM