VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Gắn xây dựng Đảng với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị

(Tài chính) Khép lại năm 2014, Chi bộ Vụ Giám sát thị trường chứng khoán (Đảng bộ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời giữ vững danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Thành công đó đã tiếp thêm động lực cho mỗi cán bộ, đảng viên đơn vị không ngừng phấn đấu trong năm 2015.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị

Trong năm 2014, xác định cùng với công tác xây dựng Đảng, mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ chính trị là quan trọng nhất, Chi bộ Vụ Giám sát thị trường chứng khoán - TTCK (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - UBCKNN) đã tập trung lãnh đạo triển khai các nhiệm vụ chuyên môn được giao với quyết tâm cao nhất. Bởi vậy, hơn lúc nào hết, từ cấp ủy, Chi bộ cho đến mỗi cán bộ, đảng viên đều hiểu nhiệm vụ chuyên môn nặng nề được cấp trên giao phó. Thấu hiểu được nhiệm vụ đó, cấp ủy Chi bộ và Ban lãnh đạo Vụ đã phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn.

Cụ thể là, Chi bộ đã tham gia xây dựng góp ý đối với các văn bản quy phạm pháp luật trong và ngoài Ngành; tổ chức hội nghị tập huấn công tác giám sát tuân thủ và giám sát giao dịch với các đơn vị liên quan của UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán (SGDCK) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán về các nội dung liên quan đến văn bản pháp quy, cơ chế phối hợp, đào tạo nguồn nhân lực, công nghệ thông tin phục vụ công tác giám sát. Đồng thời, hoàn thiện, bổ sung quy trình xử lý công việc liên quan đến công tác giám sát thuộc Hệ thống văn bản quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của UBCKNN.

Chi bộ đã chỉ đạo đơn vị chủ động đề xuất, trình Lãnh đạo UBCKNN chấp thuận bổ sung “hệ thống tiêu chí giám sát”, do 2 SGDCK ban hành, bổ sung tiêu chí giám sát các sản phẩm ETF. Chi bộ với nòng cốt là các đồng chí đảng viên đã cùng với chính quyền triển khai phối hợp với Cục Tin học (UBCKNN) bổ sung chức năng cho hệ thống giám sát giao dịch chứng khoán - MSS.

Bên cạnh đó, Chi bộ đã tích cực triển khai công tác giám sát giao dịch bất thường theo diễn biến của thị trường, công tác giám sát tuân thủ theo kế hoạch và chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo UBCKNN; tổ chức và tham gia các đoàn kiểm tra; báo cáo lãnh đạo UBCKNN và chuyển kết quả kiểm tra giám sát giao dịch tới các đơn vị liên quan xử lý theo thẩm quyền...

Ngoài công tác chuyên môn, Chi bộ đã phối phối hợp với chính quyền và các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên) đề xuất với lãnh đạo trong việc hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động của thị trường; tổ chức bộ máy của Vụ như: công tác đào tạo, quy hoạch, phân công công việc cho các công chức của Vụ...

Gắn nhiệm vụ chuyên môn với xây dựng Đảng

           Cũng trong năm 2014, Chi bộ Vụ Giám sát đã gắn nhiệm vụ xây dựng cơ quan đơn vị với nhiệm vụ xây dựng Đảng nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ cho các đảng viên trong đơn vị, công tác xây dựng, phát triển Đảng luôn được Chi ủy đặt lên hàng đầu. Bởi vậy, Chi bộ đã chấp hành nghiêm túc, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, quy định... của Đảng theo hướng dẫn, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; thực hiện chế độ sinh hoạt theo tinh thần đổi mới cả về nội dung và hình thức gắn với việc xây dựng, củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các đảng viên trong Chi bộ nói riêng, các cán bộ công chức của Vụ nói chung. Qua mỗi kỳ sinh hoạt có nội dung gắn liền với thực tế triển khai nhiệm vụ chính trị, góp phần nâng cao hơn chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

        Chi bộ Vụ Giám sát TTCK cũng định hướng có hiệu quả công tác tổ chức cán bộ, đề xuất bổ sung lãnh đạo cấp Vụ đúng quy định; tiếp tục có kế hoạch phát hiện, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức của Vụ và không ngừng nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao hướng tới phát triển số lượng đảng viên mới của Chi bộ đảm bảo cả về số lượng và chất lượng...

        Phát huy những kết quả ấn tượng đã đạt được trong năm 2014, tạo khí thế cho mỗi cán bộ, đảng viên của đơn vị phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, chính trị được giao năm 2015, Chi bộ Vụ Giám sát TTCK tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu hoàn thiện khung pháp lý về hoạt động giám sát, tham mưu cho Lãnh đạo UBCKNN sửa đổi những điểm bất hợp lý trong những văn bản hiện hành và xây dựng các văn bản mới đáp ứng yêu cầu quản lý hoạt động của thị trường chứng khoán theo từng giai đoạn phát triển của thị trường.


Trong năm 2014, Vụ Giám sát TTCK đã chủ động đề xuất Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận bổ sung “hệ thống tiêu chí giám sát” do 2 Sở Giao dịch Chứng khoán ban hành, bổ sung tiêu chí giám sát các sản phẩm ETF, góp phần vận hành lành mạnh TTCK.

        Cùng với đó, đơn vị tiếp tục tổ chức hội nghị tập huấn, đánh giá công tác giám sát tuân thủ và giám sát giao dịch tại 2 Sở (SGDCK Hà Nội và SGDCK TP. Hồ Chí Minh) về các nội dung liên quan đến văn bản pháp quy, cơ chế phối hợp, đào tạo nguồn nhân lực, công nghệ thông tin phục vụ công tác giám sát. Thực hiện tổng kết, rút kinh nghiệm từ thực tiễn giám sát giao dịch chứng khoán giữa UBCKNN với SGDCK, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và các thành viên thị trường để tăng cường phối hợp trong công tác giám sát giao dịch, kiến nghị sửa đổi hoàn thiện cơ chế chính sách về chứng khoán và thị trường chứng khoán...

        Đối với công tác xây dựng Đảng, năm 2015, Chi bộ tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 45-KH/ĐUTC ngày 19/3/2013 của Đảng ủy Bộ Tài chính “Năm nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ” gắn với việc triển khai Nghị quyết TW4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tích cực thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Nghị  quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2010 - 2015.

        Tin tưởng rằng, với sự nỗ lực không ngừng của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, Chi bộ Vụ Giám sát TTCK (Đảng bộ UBCKNN) sẽ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn được giao năm 2015. Qua đó, góp phần quan trọng vào công cuộc tái cấu trúc TTCK đang có chuyển biến mạnh mẽ và tích cực, cũng như đảm bảo TTCK hoạt động công bằng, công khai, minh bạch, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư./.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM