VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Nhân thêm thành công trong năm mới

Đảng bộ DATC luôn tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Ðảng bộ Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam:

Nhân thêm thành công trong năm mới

“Gương mẫu đi đầu trong xây dựng Đảng, lãnh đạo Công ty thành một tập thể đoàn kết, vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao” là nhiệm vụ trọng tâm luôn được Đảng bộ Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đặt lên hàng đầu.

DATC: Quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị

Xây dựng cơ sở Ðảng trong sạch, vững mạnh

Xác định, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là nhân tố tiên quyết để phát triển trong những năm qua, Đảng bộ DATC luôn tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ vững mạnh trên cả ba mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Việc nghiên cứu, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng tại Đảng bộ DATC đã có sự đổi mới, gắn với xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện; thực hiện sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm trong chỉ đạo thực tiễn.

Đảng bộ Công ty đã chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Theo đó, đã tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong toàn thể Công ty.

Đặc biệt, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành phong trào và đã tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong toàn thể đơn vị, qua các buổi sinh hoạt chính trị gắn với chủ đề rõ ràng, thiết thực. Điển hình như chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.

Trong đó, Đảng bộ Công ty đã đề cao tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, từ đó tạo sự đồng thuận với 100% quần chúng, đảng viên trong Công ty đăng ký tham gia các nội dung học tập theo Bác.

Nhằm đạt được những kết quả thiết thực, Đảng ủy DATC giao cho các Chi bộ, Ủy ban kiểm tra của Đảng ủy theo dõi, giám sát, đánh giá việc thực hiện theo các nội dung cán bộ, đảng viên đã đăng ký, coi đó là một tiêu chuẩn quan trọng trong việc đánh giá, phân loại, khen thưởng đối với đảng viên và các Chi bộ hàng năm.

Để tổ chức Đảng luôn luôn vững mạnh, đoàn kết, Đảng ủy Công ty luôn quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI, tuyên truyền vận động đảng viên, quần chúng phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, đấy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Đảng ủy DATC luôn chủ động nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong Công ty, kịp thời định hướng dư luận, tổng hợp và xử lý các thông tin nhanh chóng; tăng cường đối thoại với cán bộ, đảng viên, người lao động nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận trong toàn Đảng bộ.

Các phong trào thi đua đã tạo được những chuyển biến tích cực về tinh thần, hành động trong công tác, sinh hoạt của đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ, qua đó góp phần giúp Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị hành năm, giúp Đảng bộ Công ty luôn đạt xếp loại “Tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh”.

Một trong những điểm nhấn trong năm 2015, đó là Đảng ủy Công ty đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 vào ngày 08/5/2015. Với nguyên tắc nhất thể hóa sự lãnh đạo của Đảng, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 9 đồng chí trong danh sách đã được quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời cũng là lãnh đạo Công ty, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Trong năm 2015, Đảng ủy DATC đã cử 17 quần chúng ưu tú và 07 đồng chí đảng viên mới tham dự học bồi dưỡng lý luận chính trị, sau khóa học các đồng chính tham dự đều đạt kết quả cao. Thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng, tháng 3/2015, Đảng ủy Công ty đã ra Quyết định thành lập lại các Chi bộ theo các đơn vị chuyên môn. Theo đó, hiện Đảng bộ Công ty có 11 Chi bộ với 83 đảng viên, bao gồm 10 Chi bộ thuộc các đơn vị của Công ty và 1 Chi bộ thuộc đơn vị có vốn góp của DATC (hiện DATC đã thoái hết vốn tại doanh nghiệp).

Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị

Với việc phát huy sức mạnh lãnh đạo của Đảng, tập hợp tinh thần đoàn kết, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2015, Đảng bộ DATC đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra. Theo đó, doanh số mua nợ đạt 1.864,6 tỷ đồng, đạt 110% kế hoạch năm 2015, tăng 2,26 lần so với thực hiện năm 2014; Doanh thu đạt 2.365,7 tỷ đồng, đạt 157,7% kế hoạch năm 2015, tăng 2,29 lần so với thực hiện năm 2014; Lợi nhuận trước thuế đạt 310 tỷ đồng, đạt 182,35% kế hoạch năm 2015 và tăng 2,3 lần so với thực hiện năm 2014; Nộp NSNN 279,78 tỷ đồng, tăng 168,95 tỷ đồng so với năm 2014; Tái cơ cấu 05 doanh nghiệp thông qua mua bán, xử lý nợ.

Bên cạnh những kết quả trên, năm 2015 còn ghi nhận điểm sáng của DATC trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chính phủ giao tham gia thực hiện tái cơ cấu nợ của Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (SBIC) và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines). Trong đó, thực hiện các Đề án phát hành Trái phiếu DATC để cơ cấu nợ trong nước giai đoạn 2 của SBIC; Phát hành hối phiếu DATC có bảo lãnh của Chính phủ để hỗ trợ Techcombank thu hồi vốn mua lại nợ SBIC; Tham gia tái cơ cấu gắn với thu hồi nợ trái phiếu SBIC; Mua lại trái phiếu trong nước và quốc tế. Thực hiện xử lý nợ tại Vinalines với giá trị trên 2.221,18 tỷ đồng...

Bước sang năm 2016, phát huy sức mạnh của Đảng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ DATC tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục đảng viên trong toàn Đảng bộ thực hiện các chủ trương, chính sách, Nghị quyết, Quy định của Đảng; Chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Đảng bộ cấp trên; quy định về những điều đảng viên không được làm, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tiếp tục duy trì, phát huy sự đoàn kết, nhất trí trong toàn Đảng bộ và Công ty nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; Đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chuyên đề 2016; Nghị quyết TW 4 về những điều cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay với tinh thần thẳng thắn, xây dựng; Tập trung thực hiện tốt công tác tư tưởng, tạo đồng thuận cao để phát triển; tuyên truyền, quán triệt để cán bộ, đảng viên và quần chúng nắm vững và chấp hành đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, nhiệm vụ của Công ty.

Nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, phấn đấu 100% các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ đạt tiêu chuẩn xếp loại năm 2016 “hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên, không đồng chí nào vi phạm các quy định của Đảng và Nhà nước...

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM