Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị trực tuyến tại 9 điểm cầu về việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng

Toàn cảnh hội nghị.

Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng

Ngày 6/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị trực tuyến tại 9 điểm cầu về việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Hội nghị Trung ương thảo luận và quyết định những vấn đề cơ bản và hệ trọng

Về đổi mới, xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Nâng cao chất lượng công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước

Vì một nền báo chí chiến đấu và nhân văn

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Vũ Đình Sinh, Phó Bí thư thường trực Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) nhấn mạnh:

Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt; là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2016 nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, mà trước hết là trong đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ.

Do vậy, đề nghị các cán bộ, đảng viên trong quá trình tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết cần tập trung, chú ý theo dõi bài giảng, tận dụng tối đa thời gian để học tập, nghiên cứu, bám sát vào các mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ đã nêu trong Chỉ thị của Bộ Chính trị để thu được kết quả thiết thực nhất.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Đình Sinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ đã phổ biến Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng tới các cán bộ, đảng viên.

Đồng thời, yêu cầu cấp ủy tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức thực hiện quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng theo Kế hoạch số 326-KH/ĐU ngày 11/5/2016 của Đảng ủy Bộ đã đề ra.

Thứ nhất, về việc tiếp tục học tập quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ; các cấp ủy chỉ đạo các đoàn thể trực thuộc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

Căn cứ vào tài liệu hỏi – đáp về các văn kiện Đại hội XII do Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành phổ biến sâu rộng nội dung Nghị quyết thông qua sinh hoạt của cơ quan, đơn vị và sinh hoạt các tổ chức đoàn thể, quần chúng trong cơ quan, đơn vị. Tiến độ hoàn thành trước 30/8/2016, báo cáo kết quả về Đảng ủy của Bộ.

Thứ hai, đối với việc viết thu hoạch các nhân, cán bộ, đảng viên tham gia các hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết do các cấp ủy đảng triệu tập đều phải viết thu hoạch cá nhân (theo mẫu), sau 5 ngày làm việc (kể từ sau ngày kết thúc hội nghị) bản thu hoạch của cá nhân được gửi cho bí thư chi bộ để đánh giá kết quả học tập Nghị quyết.

Các bản thu hoạch của cá nhân được lưu tại chi bộ để làm căn cứ xếp loại đảng viên cuối năm và phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát việc học tập Nghị quyết của các tổ chức đảng cấp trên.

Căn cứ vào bản thu hoạch của cá nhân, bí thư chi bộ làm báo cáo đánh giá kết quả học tập nghị quyết của chi bộ, chậm nhất sau 10 ngày làm việc (kể từ sau ngày kết thúc hội nghị) báo cáo của chi bộ cùng với bản thu hoạch của bí thư chi bộ được gửi về cấp ủy cấp trên trực tiếp và được lưu giữ tại cấp ủy cấp trên trực tiếp.

Báo cáo đánh giá kết quả học tập Nghị quyết của các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ và bản thu hoạch của Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ, bí thư các đảng ủy, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ gửi Đảng ủy Bộ để tổng hợp xây dựng báo cáo đánh giá kết quả học tập của Đảng bộ gửi báo cáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Thứ ba, về xây dựng chương trình và kế hoạch hành động, sau hội nghị này, các cấp ủy từ cấp cơ sở (chi ủy cơ sở, đảng ủy cơ sở) chủ động xây dựng chương trình hành động của tập thể để thảo luận và thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của cấp ủy, chậm nhất sau 10 ngày làm việc (kể từ sau ngày kết thúc hội nghị học tập Nghị quyết) chương trình hành động của chi bộ, đảng bộ được gửi về cấp ủy cấp trên trực tiếp.

Chương trình hành động của tập thể cấp ủy được xây dựng dựa trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp;

Đồng thời, phải bám sát nghị quyết đại hội đảng cấp mình để xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp, các điều kiện đảm bảo, lộ trình thực hiện từng năm và cả nhiệm kỳ; phân công rõ tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết các cấp ủy cơ sở trực thuộc Đảng ủy Bộ báo cáo Đảng ủy Bộ trước 31/7/2016.

Bí thư cấp ủy (từ chi bộ trực thuộc trở lên) xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng cấp trên trực tiếp và nghị quyết đại hội cấp mình phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu.

Bản kế hoạch hành động của bí thư cấp ủy hoàn thành trước 31/7/2016, được giao cho cấp ủy cùng cấp quản lý, theo dõi và đánh giá hàng năm vào dịp kiểm điểm, đánh giá cuối năm.

PV.

Có thể bạn quan tâm