Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan báo chí, xuất bản các tỉnh, thành phố phía Bắc. Đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho cơ quan báo chí, xuất bản các tỉnh, thành phố phía Bắc

Đồng chí Phạm Văn Linh phát biểu tại hội nghị.

Quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho cơ quan báo chí, xuất bản các tỉnh, thành phố phía Bắc

Ngày 29/6, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan báo chí, xuất bản các tỉnh, thành phố phía Bắc. Đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Về đổi mới, xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Nâng cao chất lượng công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước

Vì một nền báo chí chiến đấu và nhân văn

Điện Biên: Tập trung vào 5 nhiệm vụ chủ yếu và 3 khâu đột phá trong thời gian tới

Bắc Giang quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Phát biểu khai mạc Hội nghị đồng chí Phạm Văn Linh nhấn mạnh việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Đồng chí Phạm Văn Linh đề nghị các đại biểu trong quá trình học tập, quán triệt Nghị quyết tại Hội nghị này cần phát huy tinh thần trách nhiệm của người lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, tập trung nghiên cứu sâu vào những nội dung của Nghị quyết, bám sát vào các yêu cầu theo sự chỉ đạo của Bộ Chính trị và sau đó về chỉ đạo toàn bộ quá trình tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Cụ thể:

Một là, việc học tập, quán triệt Nghị quyết lần này phải gắn với đối tượng lãnh đạo, quản lý các cơ quan báo chí, xuất bản. Yêu cầu đối với học tập, quán triệt lần này là phát huy cao độ vai trò của hoạt động báo chí, xuất bản, một lĩnh vực quan trọng để tuyên truyền, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân về nội dung của Nghị quyết Đại hội XII.

Động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện, giám sát, phản biện để việc cụ thể hóa, thể chế hóa, tổ chức thực hiện Nghị quyết trên thực tế đúng theo tinh thần của Đại hội. Tham gia tổng kết thực tiễn, bổ sung, phát triển lý luận. Do vậy, việc nắm vững, hiểu sâu những nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết là rất cần thiết đối với đội ngũ làm báo chí, xuất bản, nhất là những đồng chí lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản đóng vai trò trực tiếp quyết định chất lượng công tác tuyên truyền.

Hai là, cần quan tâm nghiên cứu, thảo luận sâu vào các nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại Hội XII, so sánh với nội dung của Đại hội XI và các Đại hội trước.

Tiếp tục nghiên cứu, thảo luận kỹ về những kết quả, hạn chế, những nguyên nhân và kinh nghiệm được rút ra trong việc thực hiện qua thực tiễn 30 năm đổi mới, từ đó gắn với yêu cầu của thực tiễn chung của đất nước hiện nay. Nắm vững mục tiêu tổng quát và nhiệm vụ để phát triển đất nước trong 5 năm tới, các chỉ tiêu chủ yêu về kinh tế, xã hội và môi trường.

Trong sáu nhiệm trọng tâm đã được Đại hội XII xác định, cần nghiên cứu kỹ từng nhiệm vụ, từ đó xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền cổ vũ thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ đó trong 5 năm nhiệm kỳ lần này.

Ba là, việc viết thu hoạch cần tập trung vào những nôi dung cơ bản mới, mục tiêu tổng quát và nhiệm vụ tổng quát, những chỉ tiêu, những định hướng và giải pháp của Đại hội XII, đồng thời cần suy ngẫm, đề xuất về phương hướng phát triển, những giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ những khó khăn,vướng mắc đang nổi lên hiện nay.

Tại hội nghị, các đại biểu nghiên cứu 03 chuyên đề: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016 - 2020.

Thông qua hội nghị, các đồng chí là lãnh đạo cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản và lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản sẽ nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Đại hội XII;đồng thời, vận dụng các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết và văn kiện Đại hội XII của Đảng vào việc xây dựng chương trình hành động của tập thể và cá nhân.

PV.

Có thể bạn quan tâm