Quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về đường lối đối ngoại

(Taichinh) -

Ngày 15/6, tại Hà Nội, Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho toàn bộ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

Đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương  phát biểu tại Hội nghị.Đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương nêu rõ: Đại hội lần thứ XII của Đảng đã thảo luận nhiều quyết sách và thông qua các Văn kiện quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của đất nước.

Văn kiện Đại hội XII là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân cả trong và ngoài nước; được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới đất nước, hoàn thiện thêm một bước quan trọng trong việc hoạch định hệ thống các quan điểm chỉ đạo, đưa đất nước tiếp tục đi theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

Đồng chí Hoàng Bình Quân nhấn mạnh, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai văn kiện Đại hội XII của Đảng cũng như Văn kiện Đại hội XII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên của cơ quan và Đảng bộ Ban Đối ngoại Trung ương.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn cơ quan và Đảng bộ trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Đồng chí Hoàng Bình Quân đề nghị các cán bộ, đảng viên tập trung nghiên cứu, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XII của Đảng;

So sánh với những nội dung của Đại hội XI và các Đại hội Đảng trước đây để nhận thức rõ sự kế thừa, sự bổ sung phát triển, tư duy lý luận của Đảng trên các lĩnh vực cũng như trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn của Đảng ta để phù hợp với tình hình mới của đất nước và bối cảnh quốc tế.

Quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, cần chú ý gắn với việc quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.


PV.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục