Ðảng bộ Bộ Tài chính:

Quyết liệt chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2016

Đ/c: Ðỗ Hoàng Anh Tuấn- Bí thư Đảng uỷ Bộ Tài chính

(Taichinh) -

Nhìn lại năm 2015, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động ngành Tài chính đã có nhiều nỗ lực vượt bậc, khắc phục mọi khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính – ngân sách được Đảng, Chính phủ và nhân dân giao cho. Đây là động lực tiếp thêm sức mạnh cho Đảng bộ Bộ Tài chính tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2016.

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 của Đảng ủy Bộ Tài chính.Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 của Đảng ủy Bộ Tài chính.

Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2015

Năm 2015, Đảng ủy Bộ Tài chính đã tập trung chỉ đạo quyết liệt nhiều vấn đề quan trọng và đạt được kết quả trên một số lĩnh vực: Thu ngân sách nhà nước (NSNN) đạt 989,69 nghìn tỷ đồng (vượt 8,6% so với dự toán); trong đó: thu nội địa đạt 115,3% dự toán; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 100,7% dự toán. Chi NSNN được thực hiện chủ động, tích cực, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chi theo dự toán được giao...

Đặc biệt, năm qua, Đảng ủy Bộ Tài chính đã chỉ đạo tổ chức tốt đại hội các cấp và tiến hành thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đại hội đã thảo luận và thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp chủ yếu trong quản lý, điều hành tài chính - ngân sách và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ trong nhiệm kỳ mới, nhằm xây dựng Ngành và Đảng bộ phát triển ổn định, bền vững.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Bộ Tài chính chỉ đạo các cấp ủy chấp hành nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, phát huy trí tuệ tập thể, đề cao phê và tự phê bình, giải quyết tốt các mối quan hệ, xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong mỗi cấp ủy. Đồng thời, nâng cao năng lực sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Hơn nữa, Đảng ủy Bộ đã chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức đảng xây dựng và thực hiện nghiêm túc kế hoạch phát triển Đảng. Năm 2015 là năm kết nạp được nhiều đảng viên mới có chất lượng để bổ sung cho đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ.

Công tác kiểm tra, giám sát được các cấp ủy luôn coi trọng và triển khai bằng các kế hoạch thường xuyên và đột xuất, kiểm tra theo chuyên đề hằng quý, năm. Năm 2015, Ủy ban Kiểm tra của Đảng ủy Bộ đã tổ chức kiểm tra trực tiếp tại 11 đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Ngoài ra, Đảng ủy Bộ chỉ đạo các cấp ủy thực hiện công tác tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết 01-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, Nghị quyết của Đảng uỷ Bộ về “Tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Bộ Tài chính”. Qua đó, tích cực, chủ động kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm kỷ luật, giữ nghiêm kỷ luật đảng, chấp hành nghiêm những điều đảng viên không được làm...

Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ năm 2016

Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Đảng ủy Bộ Tài chính tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, hướng mạnh về cơ sở để phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao cũng như làm tốt công tác xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh. Cụ thể như sau:

Một là, bám sát các yêu cầu, mục tiêu, định hướng lớn đã đề ra trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011- 2020, Chiến lược tài chính đến năm 2020; đẩy mạnh cơ cấu lại ngân sách; kiểm soát chặt chẽ và giảm nợ công, đảm bảo an ninh tài chính quốc gia.

Hai là, thực hiện chính sách tài khóa chủ động, chặt chẽ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.

Ba là, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Bốn là, tập trung công tác thu NSNN, chủ động xử lý tác động do biến động giá dầu thô, quyết tâm thu đạt và vượt dự toán Quốc hội quyết định, chủ động quyết liệt chống thất thu, trốn thuế... Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế.

Năm là, tổ chức điều hành, quản lý chi NSNN chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định, chống lãng phí; nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN.

Sáu là, tăng cường công tác quản lý giá, góp phần kiềm chế lạm phát.

Bảy là, đẩy mạnh tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước; phát triển đồng bộ các loại hình thị trường tài chính; thúc đẩy đổi mới khu vực sự nghiệp công lập.

Trong năm 2015, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 247 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 236 đồng chí; làm thủ tục đề nghị tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho 01 đồng chí, 30 - 40 năm tuổi Đảng cho 40 đồng chí.

Tám là, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Chín là, thực hiện đồng bộ các giải pháp hội nhập và hợp tác tài chính quốc tế, nhằm tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp, gián tiếp nước ngoài, thu hút có hiệu quả nguồn vốn ODA và các nguồn vốn trung và dài hạn phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế.

Bên cạnh các nhiệm vụ trên, Đảng ủy Bộ Tài chính không ngừng đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng bộ chất lượng và hiệu quả. Theo đó, Đảng ủy Bộ quyết tâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2015-2020; cụ thể hoá các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của Đảng bộ bằng việc xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể để tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế. Tăng cường mối quan hệ giữa các tổ chức đảng với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và các đoàn thể nhân dân tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động đúng mục tiêu, phương hướng.

Ngoài ra, Đảng ủy Bộ Tài chính tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Theo đó, các cấp ủy đảng trực thuộc bám sát tình hình quốc tế và trong nước, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, chủ động tham mưu để Đảng ủy Bộ lãnh đạo công tác tuyên giáo, góp phần tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong Đảng và cán bộ, đảng viên, quần chúng toàn Ngành, hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết về “tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới”.

Thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Ðảng

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 02- NQ/ĐU của Ban Chấp hành Đảng bộ về “tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Bộ Tài chính”. Thực hiện sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết chuyên đề tại các tổ chức đảng cơ sở và trong toàn Đảng bộ.

- Tiếp tục thực hiện “năm Chi bộ” của Đảng ủy Bộ theo Chỉ thị số 10 - CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Nghị quyết số 01- NQ/ĐUK ngày 10/1/2012 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”;

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác đảng, công tác kiểm tra giám sát cho cấp ủy, Uỷ ban Kiểm tra và cán bộ chuyên trách công tác đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, theo Điều lệ Đảng khóa XI và Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

- Tổ chức 5 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho số đảng viên mới và đối tượng kết nạp đảng, phấn đấu kết nạp được 300 đảng viên mới trong năm 2016. Thực hiện việc khen thưởng cho tổ chức, cá nhân cán bộ đảng viên, xét, cấp phát các huy hiệu 30 năm 40 năm tuổi đảng đảm bảo đúng quy định...

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Ðảng

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên...

- Kiểm tra, giám sát toàn diện việc thi hành Điều lệ Đảng; việc tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ Tài chính, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XI) về “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

Không ngừng nâng cao công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể

- Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của Đảng ủy Bộ Tài chính về “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, đồng thời tổ chức kiểm tra, giám sát về việc thực hiện công tác dân vận tại các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

- Ban hành và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ về tăng cường lãnh đạo công tác thanh niên và tuổi trẻ Bộ Tài chính trong việc phát triển đảng viên mới và cán bộ quản lý giai đoạn 2015 - 2020.

- Tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể vận động đoàn viên, hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và tham gia xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh.

- Chỉ đạo Đoàn Thanh niên, Công đoàn tổ chức tuyên truyền về văn hóa công sở và xây dựng văn hóa công sở, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên. Tổ chức hội nghị “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2020”.

Bài đăng trên Thông tin Công tác Đảng số 1-2016

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục