đại biểu đến từ các bộ, ban, ngành Trung ương; các nhà lãnh đạo, quản lý; các chuyên gia, các nhà khoa học…"/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Văn kiện Đại hội Đảng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Toàn cảnh hội thảo.

Văn kiện Đại hội Đảng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Đó là chủ đề của Hội thảo khoa học cấp quốc gia do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tạp chí Cộng sản, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức ngày 20/7 tại Hà Nội. Tham dự hội thảo có các đại biểu đến từ các bộ, ban, ngành Trung ương; các nhà lãnh đạo, quản lý; các chuyên gia, các nhà khoa học…

Đảng ủy DATC: Lấy giáo dục chính trị làm nền tảng xây dựng đảng

Cần mạnh dạn đột phá, tập trung sức phát triển kinh tế - xã hội

Giải pháp đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả quán triệt và học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Hội nghị Trung ương thảo luận và quyết định những vấn đề cơ bản và hệ trọng

Về đổi mới, xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Hội thảo nhằm góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận - thực tiễn những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các Văn kiện Đại hội XII của Đảng.

Đó là cơ sở để mỗi người ý thức đầy đủ hơn về trách nhiệm, nỗ lực tìm tòi, vận dụng sáng tạo những nội dung cơ bản, cốt lõi Nghị quyết Đại hội XII vào cuộc sống, góp phần đẩy mạnh công tác lý luận, tư tưởng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết XII của Đảng.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết: Những nội dung của Văn kiện Đại hội XII của Đảng phản ánh bước phát triển về tư duy lý luận của Đảng, là định hướng cho nhận thức và hành động của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong thời gian tới.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII, đòi hỏi phải có sự quyết tâm chính trị cao từ lời nói đến hành động thực tiễn của cả hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân mà trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành.

Ban Tổ chức hội thảo nhận được 120 bài tham luận của các nhà lãnh đạo, quản lý, hoạt động thực tiễn, các chuyên gia, nhà khoa học. Ở nhiều khía cạnh khác nhau, các tham luận và các đại biểu dự hội thảo đã tập trung làm rõ những nhóm vấn đề:

Những nhận thức chung về “kinh tế thị trường định hướng XHCN; các cách thức giải quyết quan hệ Nhà nước – thị trường; lộ trình, giải pháp cơ cấu lại tổng thể và đồng bộ nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; những giải pháp để phát triển có hiệu quả kinh tế Nhà nước, kinh tế tập thể;

Vai trò quan trọng và giải pháp đột phá để phát triển kinh tế tư nhân… Các giải pháp gắn kết giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Tại hội thảo các nhà khoa học cũng đã tiếp tục thảo luận làm sáng tỏ lĩnh vực xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa với sự phân công, phối hợp và có kiểm soát giữa các nhánh quyền lực về phương thức để kiểm soát quyền lực nhà nước; các giải pháp nhằm hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Nhà nước theo quy định của Hiến pháp năm 2013.

Các đại biểu cũng thảo luận về sự phát triển nhận thức lý luận về Đảng cầm quyền; về vai trò lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới, nhất là các giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng; các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ nhất là cán bộ chiến lược...

PV.

Có thể bạn quan tâm