thuế giai đoạn 2016 đến năm 2020, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý thuế."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Ban hành kế hoạch quản lý rủi ro trong quản lý thuế

Làm thủ tục nộp phí trước bạ tại Chi cục Thuế huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Ảnh: NM.

Ban hành kế hoạch quản lý rủi ro trong quản lý thuế

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam vừa ký quyết định phê duyệt Kế hoạch áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế giai đoạn 2016 đến năm 2020, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý thuế.

Những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế

Hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng

Quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng được quy định như thế nào?

Hoàn thiện hệ thống pháp luật để phát triển đại lý thuế

Đơn giản, đồng bộ chính sách, tạo thuận lợi cho người nộp thuế

Hướng dẫn kê khai thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công

Theo đó, mục tiêu của kế hoạch áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế giai đoạn 2016 đến năm 2020; xây dựng, tổ chức thực hiện áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý thuế.

Cụ thể, ngành Thuế tiến hành hệ thống hoá và rà soát các quy định của pháp luật hiện hành để đảm bảo cơ sở pháp lý triển khai áp dụng thực hiện quản lý rủi ro trong quản lý thuế; nghiên cứu, xây dựng, trình Bộ Tài chính ban hành, định kỳ rà soát các bộ tiêu chí, bộ chỉ số đánh giá phục vụ quản lý rủi ro trong quản lý thuế và quy trình, quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế (tiêu chí và chỉ số đánh giá tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế (NNT); tiêu chí và chỉ số đánh giá xếp hạng mức độ rủi ro của NNT; tiêu chí và chỉ số lựa chọn trường hợp kiểm tra về đăng ký thuế…);

Xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin phục vụ quản lý rủi ro trong quản lý thuế; nghiên cứu, xây dựng và tổ chức triển khai áp dụng các biện pháp, kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro trong quản lý thuế; xây dựng hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế.

Tổng cục Thuế yêu cầu phải đẩy mạnh tuyên truyềntrong việc áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế;

Phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền về việc áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế để nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong và ngoài ngành Thuế, cũng như ý thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp trong việc nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của NNT.


Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Có thể bạn quan tâm