VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Đánh giá quản lý thuế đối với Hợp Tác xã

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tổng cục Thuế phê duyệt đề án:

Đánh giá quản lý thuế đối với Hợp Tác xã

Ngày 8/8, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 1511/QĐ - TCT phê duyệt đề án đánh giá công tác quản lý thuế đối với Hợp Tác xã.

Sửa đổi một số quy định về thuế có lợi cho doanh nghiệp

7 tháng, thu nội địa 486.826 tỷ đồng, đạt 60,1% dự toán

Giải đáp vướng mắc về đăng ký giảm trừ gia cảnh

Hướng dẫn mới về thời hạn thực hiện đăng ký thuế của người nộp thuế

Mở rộng thí điểm ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân từ quý III/2016

Thể chế chính sách thuế ngày càng minh bạch

Sửa đổi một số quy định về thuế

Bàn về tái cơ cấu doanh nghiệp qua phương thức mua bán nợ

Theo đó, cục tiêu của đề án là đề xuất, kiến nghị những thay đổi về chính sách và quản lý thuế đối với Hợp Tác xã (HTX) nhằm đảm bảo phù hợp với định hướng của Đảng, Chính phủ và đặc thù hoạt động của (HTX); đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với (HTX) theo pháp luật hiện hành.

Đối tượng đánh giá là (HTX) đang hoạt động tại các kỳ đánh giá do cơ quan thuế quản lý (trừ HTX tín dụng và ngân hàng HTX); thời kỳ đánh giá là 3 năm từ 2013 đến 2015. Nội dung đánh giá tập trung vào một số quy định hiện hành về tổ chức, hoạt động của (HTX); thực trạng công tác quản lý thuế đối với (HTX); tổng hợp kinh nghiệm quốc tế và đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với (HTX).

Trong quá trình triển khai đề án, cơ quan thuế sẽ tổng hợp thông tin và đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế thông qua chính sách và quy trình quản lý hiện hành; tổng hợp dữ liệu từ các các ứng dụng quản lý thuế và báo cáo đánh giá của cơ quan thuế địa phương. Dự kiến đề án sẽ khảo sát tại 5 tỉnh, thành phố có nhiều (HTX) mang tính đại diện cho các vùng miền và lĩnh vực hoạt động. Trong quá trình triển khai đề án, có tham vấn ý kiến của các chuyên gia trong nước cũng như tham khảo kinh nghiệm quốc tế.


Theo tapchithue.com.vn

Có thể bạn quan tâm