Khắc sâu “dấu ấn” của đảng trong tiến trình tái cơ cấu Agribank

(Taichinh) -

Tái cơ cấu ngành Ngân hàng được các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia kinh tế đánh giá là “điểm sáng” trong tái cơ cấu nền kinh tế đất nước. Góp phần vào thành công chung của Ngành là nỗ lực tái cơ cấu Agribank dưới sự chỉ đạo quyết liệt, đúng đắn và xuyên suốt của Đảng ủy Agribank.

Đảng bộ Agribank nhận Bức trướng từ BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.Đảng bộ Agribank nhận Bức trướng từ BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Đạt hầu hết các mục tiêu đặt ra

Ngày 15/11/2013, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Quyết định 53/QĐ-NHNN phê duyệt Đề án tái cơ cấu Agribank giai đoạn 2013 - 2015. Nhiệm vụ này đặt trên vai Agribank những trọng trách rất lớn, đó là:

Thứ nhất, tập trung đầu tư cho “tam nông”, bởi với tên gọi cũng như nhiệm vụ mà Agribank được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và NHNN giao phó chính là “mặt trận” nông nghiệp, nông thôn và nông dân.

Theo đó, mục tiêu đến 2015, cho vay lĩnh vực xuất khẩu, công nghiệp chế biến, doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt tỷ lệ khoảng 80% dư nợ (riêng dư nợ lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân chiếm tỷ lệ tối thiểu 70%).

Thứ hai, tập trung xử lý nợ xấu, giảm về mức tiêu chuẩn, tăng vốn tự có đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động.

Thứ ba, thực hiện thoái vốn tại các công ty con hoạt động không phục vụ trực tiếp cho nông nghiệp, nông thôn.

Thứ tư, cơ cấu lại tổ chức bộ máy, đặc biệt là hệ thống kiểm tra kiểm soát, kiểm toán nội bộ. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, sắp xếp lại lao động, hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin, đẩy mạnh phát triển dịch vụ, tiện ích để tăng thu ngoài tín dụng, hướng tới hội nhập.

Mặc dù Đề án tái cơ cấu Agribank được Thống đốc phê chuẩn ngày 15/11/2013, nhưng trên thực tế, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, từ trước đó Agribank đã được NHNN cùng đồng hành với tinh thần vừa triển khai, vừa hoàn thiện các nội dung tái cơ cấu.

Trong bối cảnh sức ép cạnh tranh gay gắt, song Agribank vẫn luôn vừa làm tốt nhiệm vụ chính trị của ngân hàng thương mại (NHTM) Nhà nước, đi đầu trong thực hiện tín dụng chính sách, an sinh xã hội, vừa đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Sau 3 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu đến nay, Agribank đã cơ bản hoàn thành hầu hết các mục tiêu, phương án đã đề ra. Tính đến 31/7/2016, Agribank tiếp tục là NHTM có tổng tài sản lớn nhất hệ thống với 980.000 tỷ đồng.

Tổng nguồn vốn đạt 882.640 tỷ đồng, trong đó tiền gửi dân cư đạt 709.098 tỷ đồng (+12,6%). Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt 665.513 tỷ đồng, trong đó tỷ lệ cho vay nông nghiệp, nông thôn chiếm 70%, dư nợ hộ sản xuất và cá nhân tăng 9,4%. Agribank tuân thủ quy định của NHNN về các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Về xử lý nợ xấu, Agribank thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm soát, xử lý và thu hồi nợ xấu, đưa tỷ lệ nợ xấu đến 31/7/2016 về mức 2,28% (mục tiêu đề án tái cơ cấu đặt ra dưới 3%)…

Về phát triển dịch vụ ngân hàng tiện ích, tổng thu dịch vụ của Agribank tăng 17,1% so với cùng kỳ năm 2015, vượt mục tiêu Đề án tái cơ cấu đề ra là tăng tối thiểu 12%/năm; tỷ lệ thu ngoài tín dụng đạt 11,25%.

Bên cạnh đó, bộ máy tổ chức tại trụ sở chính, các chi nhánh và mạng lưới kinh doanh được sắp xếp lại, phù hợp với mô hình và điều kiện hoạt động kinh doanh của Agribank trên cả địa bàn thành thị và nông thôn, song hành với đó là chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và sắp xếp lại lao động.

Hệ thống công nghệ thông tin được nâng cấp và hoàn thiện, hoạt động ổn định, an toàn, đáp ứng có hiệu quả cho hoạt động kinh doanh và phát triển các sản phẩm dịch vụ mới. Agribank cơ bản đã hoàn thành việc xây dựng chiến lược phát triển hệ thống công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020.

Về nâng cao năng lực tài chính, Agribank đã đề nghị Bộ Tài chính cấp bổ sung 1.110 tỷ đồng vốn điều lệ (phần vốn chưa được cấp đủ theo Quyết định 3000/QĐ-BTC); đồng thời, xây dựng và hoàn thiện Phương án nâng cao năng lực tài chính giai đoạn 2016- 2020 với mục tiêu đảm bảo tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định tại Thông tư 36/2014/TT-NHNN và Thông tư 06/2016/TT-NHNN, hướng tới chuẩn mực về vốn theo Basel II...

Agribank cũng đã thay đổi toàn bộ hệ thống cơ chế chính sách về tín dụng. Hàng loạt văn bản về quy trình, quy chế được ban hành mới và triển khai tập huấn đến tận cán bộ cơ sở, đồng thời triển khai hoàn thiện cơ chế quản trị nội bộ để khuyến khích tăng năng suất lao động, đổi mới phong cách phục vụ…

Tất cả những việc làm trên đều nhằm mục đích hướng đến và phục vụ tốt hơn khách hàng, những người đã đặt niềm tin và cùng đồng hành với Agribank trong suốt chặng đường gần 30 năm xây dựng và phát triển.

“Dấu ấn”, vai trò chỉ đạo của Đảng bộ Agribank 

Kết quả trên có được chính là nhờ sự kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Agribank thông qua một số hành động sau:

- Ban hành Nghị quyết chuyên đề chỉ đạo thực hiện Đề án tái cơ cấu; Nghị quyết về xây dựng các phương án chi tiết, phân công cụ thể trách nhiệm, lộ trình xây dựng, trình NHNN phê duyệt và triển khai thực hiện các phương án thành phần theo Quyết định số 53/QĐ-NHNN;

- Ban hành Nghị quyết số 68A/NQ-HĐTV về một số giải pháp trọng tâm để tiếp tục chỉ đạo triển khai có hiệu quả Đề án tái cơ cấu Agribank giai đoạn 2013-2015;

- Thực hiện chế độ báo cáo kết quả thực hiện theo yêu cầu của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, NHNN và trong các kỳ họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ định kỳ đánh giá sơ kết, tổng kết công tác hàng năm.

Đảng ủy Agribank chỉ đạo Hội đồng thành viên, Ban điều hành tập trung chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện đầy đủ 8 phương án cụ thể trình NHNN phê duyệt: (1) Phương án sắp xếp lại mạng lưới hoạt động; (2) Phương án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và sắp xếp lại lao động; (3) Phương án bổ sung vốn tự có để đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động; (4) Phương án xử lý nợ xấu; (5) Phương án sắp xếp lại các công ty con và các khoản đầu tư vốn vào doanh nghiệp khác; (6) Phương án mở rộng và nâng cao hiệu quả công nghệ thông tin; (7) Phương án phát triển dịch vụ ngân hàng tiện ích; (8) Phương án cơ cấu lại tổ chức quản trị, điều hành, hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ.

Song song với lãnh đạo quá trình tái cơ cấu, Đảng ủy Agribank còn chú trọng kiện toàn các tổ chức đảng và tổ chức đoàn thể trong tái cơ cấu.

Đảng ủy Agribank đã kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, điều chỉnh phân công các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giới thiệu đảng viên tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương;

Củng cố các tổ chức đảng trực thuộc; Chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ chỉnh sửa bổ sung quy chế làm việc theo Quy định số 287-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư, nâng cao hiệu quả hoạt động, vai trò lãnh đạo của cấp ủy và chất lượng sinh hoạt đảng;

Củng cố bộ máy tổ chức, rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả các Ban tham mưu của cơ quan Đảng ủy phù hợp thực tiễn hoạt động của Agribank.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Agribank còn đặc biệt chú trọng việc đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, cấp ủy các cấp;

Củng cố, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng. Đảng uỷ Agribank chấp hành nghiêm túc và kịp thời triển khai các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ và NHNN nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, duy trì tăng trưởng kinh tế thông qua ban hành kế hoạch hành động cụ thể thực hiện các chương trình;

Giữ vững vai trò chủ lực của Agribank trong đầu tư vốn, phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, nông dân, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh đã đề ra; Hoàn thành tốt nghĩa vụ đối với Ngân sách Nhà nước, trích lập quỹ dự phòng rủi ro đầy đủ; đảm bảo đời sống, vật chất và tinh thần cho cán bộ, đảng viên, người lao động.

Bộ máy tổ chức Đảng đã được củng cố, phù hợp với thực tiễn hoạt động, giữ vị trí vai trò quan trọng trong lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh, nhiệm vụ công tác Đảng. Số lượng Tổ chức cơ sở Đảng Trong sạch vững mạnh, tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt tỷ lệ bình quân cao; bình quân kết nạp 160 đảng viên mới/năm.

Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Agribank luôn là đơn vị luôn đi đầu phát huy trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng thông qua triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội từ thiện, góp phần tích cực cùng Đảng, Chính phủ và ngành Ngân hàng đảm bảo an sinh xã hội trên nhiều địa phương cả nước, hàng năm Agribank dành hàng trăm tỷ đồng cho hoạt động này, trong đó kinh phí chủ yếu được Agribank ưu tiên dành cho các hoạt động an sinh lĩnh vực y tế, giáo dục, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn...

Đại hội đại biểu Đảng bộ Agribank lần thứ IX nhiệm kỳ 2015-2020 đã quyết nghị mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015-2020 là lãnh đạo xây dựng Agribank thành ngân hàng hiện đại, theo chuẩn mực quốc tế và khu vực, phù hợp với yêu cầu phát triển hệ thống ngân hàng và kinh tế - xã hội của cả nước; nâng cao khả năng cạnh tranh, giữ vững vai trò chủ lực trên thị trường tiền tệ, tín dụng ở nông thôn, đáp ứng nhu cầu vốn vay có hiệu quả phục vụ sản xuất nông nghiệp; cung ứng sản phẩm dịch vụ chất lượng cao, hoạt động kinh doanh tăng trưởng, an toàn, hiệu quả, bền vững.

Để đạt được các mục tiêu nêu trên, đặc biệt là tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu Agribank trong giai đoạn mới, Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Điều hành Agribank tiếp tục chỉ đạo Agribank xây dựng và triển khai Đề án chiến lược kinh doanh 2016-2020, cụ thể hoá thành kế hoạch, lộ trình cụ thể hàng năm, thực hiện phân công, giao nhiệm vụ tới từng cấp điều hành, từng đơn vị chức năng, từng chi nhánh và cá nhân liên quan để có biện pháp triển khai thực hiện phù hợp, đạt hiệu quả.

PV.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục