Khơi thông dòng vốn cho nông nghiệp phát triển

Khơi thông dòng vốn cho nông nghiệp phát triển
(Taichinh) - Nông nghiệp, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, quốc phòng. Chính sách đối với nông nghiệp, nông thôn luôn được Đảng và Nhà nước chú trọng ban hành đổi mới trên tất cả các khâu từ sản xuất, tiêu thụ, quy hoạch, hỗ trợ vốn…

Doanh nghiệp mở rộng sản xuất có phải lập đề án bảo vệ môi trường?

Doanh nghiệp mở rộng sản xuất có phải lập đề án bảo vệ môi trường?
(Taichinh) - Công ty của ông Thanh Tùng (tỉnh Bình Dương) đã có giấy xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường từ trước ngày 28/5/2015. Hiện Công ty mở rộng, nâng công suất và thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, nhưng không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.