Trình tự quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công

Trình tự quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 136/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công. Trong đó, Nghị định hướng dẫn chi tiết quy trình lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư công.

Doanh nghiệp bảo vệ môi trường được ưu đãi thuế

Doanh nghiệp bảo vệ môi trường được ưu đãi thuế

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 212/2015/TT-BTC hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.