39 chuẩn mực kiểm toán nhà nước mới

39 chuẩn mực kiểm toán nhà nước mới

Các chuẩn mực kiểm toán nhà nước mới được quy định tại Quyết định 02/2016/QĐ-KTNN về hệ thống chuẩn mực kiểm toán nhà nước do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành. Quyết định 02/2016/QĐ-KTNN có hiệu lực từ ngày 15/9/2016.

Hàng hóa từ Lào được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt

Hàng hóa từ Lào được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt

Ngày 1/9/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định 124/2016/NĐ-CP quy định biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào.

Những điểm mới nổi bật nhất về đăng ký thuế

Những điểm mới nổi bật nhất về đăng ký thuế
Quy định rõ hơn nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thuế, thay đổi thông tin đăng ký thuế, chấm dứt hiệu lực mã số thuế... là những nội dung mới tại Thông tư số 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế do Bộ Tài chính ban hành ngày 28/6/2016.