Hướng dẫn hạch toán kế toán thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

Hướng dẫn hạch toán kế toán thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu
Công ty tôi có nhập khẩu một máy móc thiết bị trị giá 50 tỷ đồng, tài sản này trong quá trình vận hành chạy thử công ty kiểm tra thấy không đạt yêu cầu nên đã trả lại cho nhà cung cấp. Tuy nhiên, công ty đã nộp tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu của máy móc thiết bị này là 5 tỷ đồng. Vậy khi trả lại máy móc thiết bị này công ty chúng tôi phải hạch toán kế toán khoản thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu trả lại này như thế nào ?

Hướng dẫn mới về hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

Hướng dẫn mới về hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu
Ngày 12/8/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, Luật Thuế TTĐB và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế, trong đó quy định cụ thể về hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

Tổng cục Thuế giải đáp về hoàn thuế giá trị gia tăng

Tổng cục Thuế giải đáp về hoàn thuế giá trị gia tăng
Trả lời Công văn số 701/CT- THNVDT ngày 23/8/2016 của Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu hỏi về giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), ngày 15/9/2016, Tổng cục Thuế có Công văn số 4207/TCT-KK hướng dẫn cụ thể về nội dung này.

Những sản phẩm nào được miễn, giảm thuế xuất khẩu từ ngày 23/9/2016?

Những sản phẩm nào được miễn, giảm thuế xuất khẩu từ ngày 23/9/2016?

Bắt đầu từ ngày 23/9/2016, Thông tư số 128/2016/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 09/08/2016 quy định miễn, giảm thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm thân thiện với môi trường; sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ sẽ chính thức có hiệu lực thi hành.

Trường hợp không áp dụng mức thuế suất giá trị gia tăng 0%

Trường hợp không áp dụng mức thuế suất giá trị gia tăng 0%
Đó là một trong những nội dung được sửa đổi tại Thông tư số 130/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các thông tư về thuế.