Doanh nghiệp sẽ được hạch toán theo giá thị trường?

Doanh nghiệp sẽ được hạch toán theo giá thị trường?
(Taichinh) - Lần đầu tiên, nguyên tắc hạch toán theo giá trị hợp lý (giá thị trường) được Chính phủ đề xuất bổ sung vào Dự thảo Luật Kế toán sửa đổi. Dự thảo này đang trình Quốc hội thảo luận, trước khi được xem xét thông qua vào cuối năm nay.

Sửa đổi chức năng, nhiệm vụ Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia

Sửa đổi chức năng, nhiệm vụ Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia
(Taichinh) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 34/2008/QĐ-TTg ngày 3/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 79/2009/QĐ-TTg ngày 18/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Bổ sung kinh phí thực hiện kiểm kê đất đai

 Bổ sung kinh phí thực hiện kiểm kê đất đai
(Taichinh) - 465.075 triệu đồng là số tiền từ nguồn dự toán chi sự nghiệp kinh tế của ngân sách trung ương năm 2015 mà Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung cho Bộ Tài nguyên và Môi trường và 51 địa phương để thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014.

Đổi mới về chính sách thuế và hải quan khi Việt Nam tham gia AEC

Đổi mới về chính sách thuế và hải quan khi Việt Nam tham gia AEC
(Taichinh) - Cộng đồng kinh tế ASEAN với tên gọi tiếng Anh là ASEAN Economic Community (AEC) sẽ chính thức hình thành vào cuối năm 2015. Chính sách thuế và hải quan của Việt Nam đã thay đổi như thế nào và sẽ cần thay đổi như thế nào khi tham gia AEC để thực hiện tốt cam kết với ASEAN và để phù hợp với môi trường AEC là những vấn đề được bàn luận trong bài viết này.