Ưu đãi thuế lớn cho các dự án bảo vệ môi trường

Ưu đãi thuế lớn cho các dự án bảo vệ môi trường
Bộ Tài chính vừa ban hànhThông tư số 212/2015/TT-BTC hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

3 hình thức tổ chức lại tổ chức tín dụng

3 hình thức tổ chức lại tổ chức tín dụng
Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 36/2015/TT-NHNN quy định việc tổ chức lại tổ chức tín dụng dưới các hình thức sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức pháp lý của tổ chức tín dụng.

Trình tự quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công

Trình tự quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 136/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công. Trong đó, Nghị định hướng dẫn chi tiết quy trình lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư công.